Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin” - Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin”

Ewelina Świtała
24.06.2019

 

 1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin”.

 1. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który:

 1. posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne do prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać zlecone prace na warunkach określonych w umowie;
 2. jest czynnym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 3. posiada aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 4. posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń;
 5. posiada minimum 5-letnim doświadczenie wykonywania zawodu od daty otrzymania
  ww. uprawnień budowlanych.
 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. podpisany projekt umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin”, który jest jednocześnie „opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowaną i co za tym idzie podpisaną klauzulę obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. zaświadczenie (poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) o posiadanych uprawnieniach budowlanych;
 5. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 
 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 lipca 2019 r. do godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.plskładający ofertę pocztą elektroniczną zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;
 1. na ofertę składają się: dokumenty, o których mowa w pkt. 4 zapytania ofertowego;
 2. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
 1. Termin i sposób realizacji zamówienia: zgodnie z projektem umowy (załącznik nr 2).
 2. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia oferty:
 1. jest niezgodna z wymaganiami stawianymi przez Inwestora i projektem umowy;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 2. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Przyjmującymi zamówienie w niniejszym postępowaniu:
 1. chor. szt. SG      Dariusz         KRUPA                        (tel. 94 34 44 084),
 2. Pani                     Edyta            KRYSZYŁOWICZ       (tel. 94 34 44 156).

Po zawarciu umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin” Dający zlecenie udostępni Przyjmującemu zlecenie kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych (na etapie niniejszego postępowania Dający zlecenie przedstawia projekt ww. umowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla ww. zadania inwestycyjnego).

 • zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

W załączeniu: 

 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy;
 • załącznik nr 2 - projekt umowy o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie sanitarnym dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa krytej strzelnicy w m. Koszalin”;
 • załącznik nr 3 – klauzula obowiązku informacyjnego.

 

 

do góry