Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykonanie naprawy wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Wykonanie naprawy wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

Ewelina Świtała
24.09.2019

Aktualizacja z dnia 4 października 2019 r. - Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 9 października 2019 r. włącznie (środa). Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie alternatywnych materiałów konstrukcyjnych stopni, podstopni, słupków, balustrad itd. z zastosowaniem drewna bukowego lub jesionowego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie naprawy wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1 na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie – wg Przedmiaru robót oraz Wymagań technicznych w zakresie balustrady (odpowiednio: zał. nr 2 i zał. nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Przedmiar robót oraz Wymagania techniczne w zakresie balustrady stanowią materiał pomocniczy do złożenia ofert i są zarazem opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty wizji lokalnej wykonanej przez przedstawicieli potencjalnego Wykonawcy i Zamawiającego. Oferty bez dokonania
ww. wizji lokalnej nie będą rozpatrywane
.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany „Przedmiar robót – naprawa wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1” stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowane – i co za tym idzie – podpisane „Wymagania techniczne w zakresie balustrady” stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany „Wzór umowy z załącznikami” stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
 5. zaakceptowaną – i co za tym idzie – podpisaną „Klauzulę obowiązku informacyjnego” stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%:
 2. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 4 października 2019 r. do godz. 1100;  9 października 2019 r. włącznie (środa);
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.plPrzyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;
 1. na ofertę składają się:
 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany „Przedmiar robót – naprawa wewnętrznego biegu klatki schodowej w budynku nr 1” stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowane – i co za tym idzie – podpisane „Wymagania techniczne w zakresie balustrady” stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany „Wzór umowy z załącznikami” stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
 5. zaakceptowana – i co za tym idzie – podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego” stanowiąca załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
 1. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 16 grudnia 2019 r.

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 2. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
 1. mjr SG                   Bolesław           BENDASIUK                  (tel. 94 34 44 160),
 2. chor. szt. SG           Dariusz             KRUPA                          (tel. 94 34 44 084).

Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

do góry