Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dostawa żeliwnych elementów do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Dostawa żeliwnych elementów do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej

Ewelina Świtała
30.10.2018

Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa żeliwnych elementów do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej.”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dołączono na oddzielnym formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. zaakceptowana i co za tym idzie podpisana klauzula obowiązku informacyjnego stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 16 listopada 2018 r. do godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.plPrzyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;
 1. na ofertę składają się:
 1. opis przedmiotu zamówienia wraz ze spisem ilościowym i jakościowym dołączono
  na oddzielnym formularzu – stanowiącym załącznik nr 1;
 2. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowana i co za tym idzie podpisana klauzula obowiązku informacyjnego stanowiąca załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin i sposób realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: dostawa do COSSG 15 dni od daty zamówienia, jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:

 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

 1. chor. sztab. SG   Dariusz         KRUPA                   (tel. 94 34 44 084),
 2. Pani                      Edyta            KRYSZYŁOWICZ       (tel. 94 34 44 156).

Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

do góry