Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego w ilości miesięcznej około 4500 litrów. - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego w ilości miesięcznej około 4500 litrów.

Ewelina Świtała
27.06.2018

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700.

Opis przedmiotu zamówienia:                                                                           

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego w ilości miesięcznej około 4500 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:                                                         

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania aktualnych zezwoleń (decyzji) właściwego organu wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Istotne postanowienia umowy dotyczące realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. klauzulę obowiązku informacyjnego związaną z ochroną danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
 5. pełnomocnictwo;
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. pisemne oświadczenie o dalszym postępowaniu z wywożonymi odpadami zgodnie     z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki zgodnie z odpowiednimi przepisami wskazanymi w § 1 umowy;
 8. decyzję, wydaną na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach wraz z wykazem środków transportu,
 9. decyzję organu administracji publicznej zezwalająca na prowadzenie działalności        w zakresie transportu odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod odpadu            20 01 08) wydana na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%.;

Pc = (Cn:Cob) x 100 pkt, gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę,

Cn – najniższa zaoferowana cena,

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 02.07.2018 r. do godz. 15.30; oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30,
 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 02.07.2018 r. do godz. 15:30,
 3. przesłać fax-em na numer 0-94 34 44 700,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl.;
 1. na ofertę składają się:
 1. dokumenty wymienione w pkt 4;
 2. podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień w niej zawartych;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. lub do wyczerpania kwoty brutto wskazanej w § 5 ust.1 umowy.

Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia oferty:

 1. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

 1. Pan Grzegorz Lisowski –  tel. 0-94 34 44 037,
 2. chor. szt. SG Justyna Zachaczewska – tel. 0-94 34 44 281.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

 

 

do góry