Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Najem i serwis ubrań roboczych, mat wejściowych i szafek na ubrania - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Najem i serwis ubrań roboczych, mat wejściowych i szafek na ubrania

Ewelina Świtała
08.11.2017

Zapytanie ofertowe dot. najmu i serwisu ubrań roboczych, mat wejściowych i szafek na ubrania

Informuję, że zaproszenie do składania ofert w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. bez stosowania ustawy

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                           

​         Przedmiotem umowy jest najem i serwis (pkt.1, 2, 3):

 1. ubrań roboczych (pranie ubrań roboczych, naprawa ubrań roboczych, dostarczanie nowym pracownikom używanych bądź nowych ubrań roboczych, wymiana ubrań zużytych, zniszczonych bądź zagubionych na używane lub nowe oraz dostarczanie czystych ubrań wraz z włożeniem do szafek),
 2. mat wejściowych (odbieranie brudnych, pranie mat oraz dostarczanie czystych i ich ułożeniem w miejscach wskazanych przez Najemcę)
 3. szafek na ubrania czyste, dzielonych na 30 jednostkowych szafek dla każdego pracownika oraz szafek wrzutowych mogących pomieścić ubrania brudne 20-25 pracowników

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Istotne postanowienia umowy dotyczące realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zamówień opisanych w punkcie 2.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2
 3. pełnomocnictwo;
 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria oceny oferty:

najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%.;

Pc = (Cn:Cob) x 100 pkt, gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę,

Cn – najniższa zaoferowana cena,

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00; oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30,
 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 27.11. 2017 r. do godz. 12:00,
 3. przesłać fax-em na numer 0-94 34 44 700,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila prosimy o potwierdzenie telefoniczne pod nr 94 34 44 143 lub 94 34 44 037)
 1. na ofertę składają się:
 1. dokumenty wymienione w pkt 4;
 2. podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień w niej zawartych;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zostanie zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówenia;
 2. wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

 

 1. Osoby upoważnione przez Zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

        mjr SG Beata Kowalska, Pan Grzegorz Lisowski –  logistyka.cos@strazgraniczna.pl.;

 

 1. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

 

do góry