Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię

Ewelina Świtała
15.12.2016

Zapytanie dotyczące usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię

Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700, cos@strazgraniczna.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:                                                                           

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych ulegających biodegradacji wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego w ilości miesięcznej około 4500 litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Istotne postanowienia umowy dotyczące realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Opis wymagań stawianych wykonawcy:                                                         

Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres trwania umowy do posiadania aktualnego zezwolenia właściwego organu (decyzji) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. transport, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.).                                                                                                     

Wykonawca winien znajdować się w rejestrze działalności regulowanej, czyli wykazie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Miasto Koszalin (udostępniony na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)

Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. pełnomocnictwo;
 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%.;

Pc = (Cn:Cob) x 100 pkt, gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę,

Cn – najniższa zaoferowana cena,

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.12.2016 r. do godz. 12.00; oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30,
 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 20.12. 2016 r. do godz. 12:00,
 3. przesłać fax-em na numer 0-94 34 44 700,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres cos@strazgraniczna.pl;
 1. na ofertę składają się:
 1. dokumenty wymienione w pkt 4;
 2. podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień w niej zawartych;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zostanie zawarta na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:

 1. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówenia;
 2. wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

Osoby upoważnione przez Zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

 1. mjr SG Beata Kowalska – tel. 0-94 34 44 143,
 2. Pan Grzegorz Lisowski –  tel. 0-94 34 44 037.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

do góry