Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykonanie usług pralniczych na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w 2017 roku - Postępowania unieważnione -

Nawigacja

Postępowania unieważnione

Wykonanie usług pralniczych na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w 2017 roku

Mariusz Makara
17.11.2016

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usług pralniczych na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w 2017 roku

I. Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax.: 94 34 44 700, e-mail: cos@strazgraniczna.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pralniczych - pranie wodne, pranie wodne z prasowaniem, maglowaniem, krochmaleniem i pranie chemiczne przedmiotów zaopatrzenia mundurowego w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

III. Opis wymagań stawianych Zleceniobiorcy:

Nie dotyczy.

 

IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zleceniodawcę:

Zleceniobiorca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

V. Kryteria oceny oferty:

 1. najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %.

 

VI. Termin, miejsce, sposób złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. do godziny 15:30. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zleceniodawcy, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30,
 2. przesłać na adres Zleceniodawcy wskazany w pkt 1 do dnia 30 listopada 2016 r. do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Kancelarii jawnej),
 3. przesłać fax-em na numer 094 34 44700,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres cos@strazgraniczna.pl;
 1. na ofertę składają się:
 1. dokumenty wymienione w pkt IV;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu zleceniobiorcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

 

VII. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty umowy.

 

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

IX. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania zleceniobiorcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia:

 1. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;

 

X. Osoby upoważnione przez Zleceniodawcę do kontaktu z zleceniobiorcami w niniejszym postępowaniu:

 1. st. chor. SG Krzysztof Dębski – tel. 94 34 44 270, 721 961 495, krzysztof.debski@strazgraniczna.pl

 

XI. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

do góry