Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup 200 litrów farby chlorokauczukowej białej do metalu i betonu marki „NOBILES” w opakowaniach 10-litrowych wraz z dowozem - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup 200 litrów farby chlorokauczukowej białej do metalu i betonu marki „NOBILES” w opakowaniach 10-litrowych wraz z dowozem

Ewelina Świtała
17.10.2019

 1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

zakup 200 litrów farby chlorokauczukowej białej do metalu i betonu marki „NOBILES” w opakowaniach 10-litrowych wraz z dowozem do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie.

Zamawiający informuję, że planowa ilość zamówienia – może ulec zmianie w zależności od zaoferowanej ceny jednostkowej brutto i możliwości finansowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny jednostkowej za opakowanie 10-litrowe brutto  ujęte w formularzu ofertowym.

 1. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. podpisany opis przedmiotu zamówienia  stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowaną – i co za tym idzie – podpisaną „Klauzulę obowiązku informacyjnego” stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%:
 2. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 25 października 2019 r. do godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cossg@strazgraniczna.plPrzyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;

 

 1. na ofertę składają się:
 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. podpisany opis przedmiotu zamówienia  stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowana – i co za tym idzie – podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego” stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
 1. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 8 listopada 2019 r.

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
 2. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
 1. chor. szt. SG           Dariusz             KRUPA                          (tel. 94 34 44 084),
 2. st. chor. SG            Marcin              ŚWIĘTANOWSKI           (tel. 94 34 44 156).

Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

do góry