Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Specjalista Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia - Praca -

Nawigacja

Praca

Specjalista Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Mariusz Makara
23.12.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Specjalista Referatu Budownictwa Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  01.03.2019 r.

System i rozkład czasu pracy:                  podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Liczba stanowisk pracy:                             1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,
 • praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robót/budowy branży sanitarnej na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz uregulowań wewnętrznych Straży Granicznej;
 • przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie realizowanych przez Ośrodek zadań inwestycyjnych, remontowych i prac konserwacyjnych branży sanitarnej,
 • sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych i udział w postępowaniach przetargowych,
 • przygotowanie zapotrzebowań, zleceń i umów dotyczących zakupu i konserwacji materiałów i urządzeń sanitarnych w tym: klimatyzacji, kotłowni, hydrantów, nadzór nad realizacją tych umów egzekwowanie wynikających z niej należności,
 • przygotowywanie umów dotyczących zakupu i dystrybucji ciepła, gazu, wody, odprowadzenia ścieków
  i wód opadowych i kontrolowanie realizacji tych umów,
 • prowadzenie ewidencji zużycia mediów, analiza powyższego zużycia oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich racjonalizacji;
 • organizowanie i kierowanie pracą konserwatorów wykonujących prace konserwacyjne i remontowe branży sanitarnej,
 • wykonywanie autoryzowanych rysunków roboczych rozwiązań sanitarnych robót wykonywanych na zgłoszenie,
 • sporządzanie harmonogramów niezbędnych przeglądów w zakresie sanitarnym, sprawdzanie wykonanych protokołów oraz zgłaszanie wszelkich braków i nieprawidłowości,
 • wykonywanie sprawdzenia szczelności instalacji gazowych i dokumentowanie realizowanych czynności;
 • wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowanych znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka i rzetelne dokumentowanie ich wyników,
 • sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej wykonywanej w trybie zleconym,
 • przygotowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę, o zmianę sposobu użytkowania, zgłoszeń rozpoczęcia i zakończenia robót sanitarnych, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • udział w odbiorach technicznych obiektów i przekazywaniu ich użytkownikom,
 • wykonanie programów inwestycji, programów robót, kosztorysów, zestawień materiałów i narzędzi oraz zbiorczego zestawienia kosztów,
 • udział w przygotowywaniu wytycznych do projektowania,
 • sprawdzanie i opiniowanie programów funkcjonalno–użytkowych, koncepcji architektoniczno–budowlanej i dokumentacji technicznej, wykonywanej w trybie zleconym,
 • udział w przeglądach gwarancyjnych obiektów, dokumentowanie przeprowadzenia tych czynności ze wskazaniem stwierdzonych usterek, egzekwowanie usunięcia stwierdzonych usterek.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii sanitarnej,
 • staż pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy/robót – 1 rok, lub 2 lata na stanowisku technicznym w zakresie obejmującym realizacje instalacji sanitarnych ( np. majster, brygadzista, asystent kierownika robót, projektant),
 • posiadanie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017, poz. poz. 1332) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
  w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych – w przypadku braku w/w uprawnień złożenie deklaracji o uzyskaniu uprawnień w trakcie 1 roku zatrudnienia.
 • prawo jazdy kat. B.
 • obsługa programów komputerowych Excel, Word,
 • bardzo dobra obsługa programu do kosztorysowania,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2018, poz. 1202),
 • znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017, poz. 1579).

 

Mile widziane:

 • uprawnienia dozorowe grupa 2 G-2 (w zakresie obsługi i konserwacji, remontu i montażu) - wymagane przy realizacji obowiązków,
 • uprawnienia dozorowe grupa 3 G-3 (w zakresie obsługi i konserwacji, remontu i montażu oraz kontrolno-pomiarowych) - wymagane przy realizacji obowiązków.

 

Wynagrodzenie:

             2569,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pod adresem http://bip.cos.strazgraniczna.pl/s12/rodo/12849,RODO.html

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 21.02.2020 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 6,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.

 

do góry