Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Gazeta Jubileuszowa -

Nawigacja

Gazeta Jubileuszowa

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Pierwszym Komendantem COSSG został ppłk dypl. Ta­deusz Frydrych, który pełnił obowiązki Komendanta Szkoły przez 11 lat. W 2002 roku stery koszalińskiego Ośrodka przejął z jego rąk płk SG Przemysław Schielke, którym dowodził nieprzerwanie do lutego 2013 r. Jego następcą został płk SG Grzegorz Skorupski, który, pełni funkcję Komendanta Szkoły do dnia dzisiejszego.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej obejmującej szkolenie podstawowe i szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej w ramach szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego w formie stacjonarnej oraz kursy doskonalące w formie e-learnigowej w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w tych kursach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby). Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się
w następujących domenach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika,
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej oraz realizacja kursów dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT;  SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. ukraiński, j. rosyjski),
 • kursy z zakresu psychologii,
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR KIEROWNICZYCH STRAŻY GRANICZNEJ

Jedną z domen szkoleniowych Ośrodka jest doskonalenie zawodowe kadr kierowniczych Straży Granicznej wszystkich szczebli zarządzania, którego głównym celem jest podniesienie poziomu efektywności kierowania komórkami organizacyjnymi w strukturze Straży Granicznej, w szczególności zaś nabycie i doskonalenie już posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kierowniczych o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym oraz wzajemna wymiana doświadczeń kadry kierowniczej uczestniczącej w szkoleniach i kursach. W ofercie szkoleniowej akcentujemy kształcenie wszystkich kompetencji kierowniczych, zarówno tradycyjnych menedżerskich z zakresu planowania, organizowania i kontroli kierowniczej, jak i kompetencji kierowniczych o charakterze tzw. miękkim. Umiejętności związane z tworzeniem przez kierowników warunków sprzyjających zwiększaniu efektywności pracy podwładnych, zyskują w ostatnich latach na znaczeniu w praktyce zarządzania wszystkich organizacji, a właściwie ukierunkowany rozwój potencjału ludzkiego staje się problemem strategicznym. Uczestnicy licznych edycji naszych szkoleń i kursów podkreślają niezmiennie ich dużą przydatność w praktyce kierowniczej i bardzo wysoki poziom realizacji zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym. Doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna poprzez ogromne zaangażowanie własne potrafi atrakcyjnie przedstawiać treści szkoleniowe i budować atmosferę zajęć sprzyjającą ich przyswajaniu oraz swobodnej wymianie doświadczeń, opinii i poglądów uczestników. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania wykładowców oraz uczestników przynosi zwykle wysokie efekty szkoleniowe i bardzo pozytywne oceny naszej pracy. Za szczególne osiągnięcie w opisanym zakresie uznajemy rozszerzenie naszej oferty szkoleniowej o kursy doskonalące proponowane od 2014 roku kadrze kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania (m.in. komendantom placówek SG i ich zastępcom, naczelnikom wydziałów i ich zastępcom), a przede wszystkim o kurs doskonalący wprowadzony do oferty Ośrodka w 2015 roku adresowany do kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania (komendantów oddziałów i ośrodków SG oraz ich zastępców, dyrektorów zarządów i biur KGSG oraz ich zastępców).


 

do góry