Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Gazeta Jubileuszowa -

Nawigacja

Gazeta Jubileuszowa

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Pierwszym Komendantem COSSG został ppłk dypl. Ta­deusz Frydrych, który pełnił obowiązki Komendanta Szkoły przez 11 lat. W 2002 roku stery koszalińskiego Ośrodka przejął z jego rąk płk SG Przemysław Schielke, którym dowodził nieprzerwanie do lutego 2013 r. Jego następcą został płk SG Grzegorz Skorupski, który, pełni funkcję Komendanta Szkoły do dnia dzisiejszego.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej obejmującej szkolenie podstawowe i szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej w ramach szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego w formie stacjonarnej oraz kursy doskonalące w formie e-learnigowej w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w tych kursach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby). Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się
w następujących domenach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika,
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej oraz realizacja kursów dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT;  SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. ukraiński, j. rosyjski),
 • kursy z zakresu psychologii,
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej.

 

OCHRONA MORSKIEJ GRANICY PAŃSTWOWEJ

Specyfiką Ośrodka jest przygotowywanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej. Realizowane są tu kursy dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW (Międzynarodowa Konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht). Przeszkolenia w zakresie Międzynarodowej Konwencji STCW realizowane są od kilkunastu lat we współpracy z ośrodkami szkolenia ratownictwa morskiego. Ich uczestnikami są funkcjonariusze pełniący służbę na jednostkach pływających Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Absolwenci tych szkoleń otrzymują międzynarodowe certyfikaty wystawiane przez Urząd Morski, dzięki którym spełniają zalecenia ww. Konwencji w zakresie wyszkolenia marynarzy, a także mogą pełnić funkcje dowódców zbiorowych środków ratunkowych. Z całą pewnością można stwierdzić, że realizacja szkoleń takich jak: indywidualne techniki ratunkowe, ochrona przeciwpożarowa czy udzielania pierwszej pomocy skutkuje wzrostem poziomu bezpieczeństwa wśród załóg jednostek pływających SG.

Szkolenia motorowodne realizowane są od kilkunastu lat na potrzeby zainteresowanych oddziałów SG. Dzięki ich realizacji setki funkcjonariuszy SG uzyskało patenty sternika motorowodnego lub motorowodnego sternika morskiego. Patent sternika motorowodnego umożliwia funkcjonariuszom Nadbużańskiego, Podlaskiego i Warmińsko - Mazurskiego OSG realizację działań służbowych w ochronie granicy państwowej z wykorzystaniem śródlądowych jednostek pływających. Patent motorowodnego sternika morskiego uprawnia do prowadzenia jednostek pływających SG o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich, czyli mniejszych jednostek pływających Morskiego OSG.

 

do góry