Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego - Gazeta Jubileuszowa -

Nawigacja

Gazeta Jubileuszowa

Piotr Brodowski
04.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Pierwszym Komendantem COSSG został ppłk dypl. Ta­deusz Frydrych, który pełnił obowiązki Komendanta Szkoły przez 11 lat. W 2002 roku stery koszalińskiego Ośrodka przejął z jego rąk płk SG Przemysław Schielke, którym dowodził nieprzerwanie do lutego 2013 r. Jego następcą został płk SG Grzegorz Skorupski, który, pełni funkcję Komendanta Szkoły do dnia dzisiejszego.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej obejmującej szkolenie podstawowe i szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej w ramach szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego w formie stacjonarnej oraz kursy doskonalące w formie e-learnigowej w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w tych kursach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby). Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się
w następujących domenach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika,
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej oraz realizacja kursów dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT;  SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. ukraiński, j. rosyjski),
 • kursy z zakresu psychologii,
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej.

 

KONTROLA RADIOMETRYCZNA I OCHRONA RADIOLOGICZNA

Jednym z najważniejszych działań Ośrodka przygotowujących funkcjonariuszy Straży Granicznej do realizacji ustawowego zadania formacji, tj. zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych jest prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Kompleksowe szkolenia zakładają nie tylko wyposażenie funkcjonariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, ale również utrzymanie wysokiego poziomu wykonawstwa przez kolejne lata. W grudniu 2014 roku Departament Energii USA zainstalował oraz przekazał na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG stacjonarne monitory promieniowania gamma i neutronowego. Otrzymane urządzenia umożliwiają realizację zajęć praktycznych w wysoce symulowanej sytuacji zdarzeń granicznych, ponieważ strona amerykańska wyposażyła w analogiczny sprzęt przejścia graniczne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że posiadane przez wykładowców COSSG uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, wiedza, zdobyte doświadczenie oraz nawiązane kontakty robocze z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, poparte opiniami zarówno ekspertów Państwowej Agencji Atomistyki, Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, jak i uczestników szkoleń zapewniają ciągłość i profesjonalizm realizacji przedmiotowych szkoleń. W ramach współpracy z Ambasadą USA nasi funkcjonariusze realizują szkolenia na rzecz państw bałkańskich w obszarze wykrywania i zwalczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych (program EXBS - Albania, Kosowo), a pod auspicjami Agencji FRONTEX realizowany jest program wymiany wykładowców CCC (Common Core Curriculum) Teacher’s Mobility,  którego celem jest wypracowanie wspólnych standardów nauczania. Warto też wspomnieć o szkoleniu dla funkcjonariuszy litewskiej Służby Granicznej realizowanym w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Atomową z siedzibą w Wiedniu, w którym w roli instruktora występował nasz wykładowca.

 

do góry