Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki planowanych do zagospodarowania w formie darowizny - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki planowanych do zagospodarowania w formie darowizny

Mariusz Makara
09.04.2019

Na podstawie § 8 i § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie informuje, że posiada do przekazania w formie darowizny składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, które zostały uznane za zbędne i zużyte.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie do dnia 19.04.2019 r.

Wniosek powinien zawierać dane wymienione w § 39 ust. 4 cytowanego Rozporządzenia.

Na mienie wymienione w załącznikach nie udziela się gwarancji.

Wszystkie komputery pozbawione są dysków twardych.

Mienie zakwalifikowane do kategorii IV jest wyeksploatowane, niesprawne technicznie, w pełni utraciło wartości użytkowe.

W przypadku większej ilości wnioskodawców, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału mienia.

Telefon kontaktowy w powyższej sprawie: 94 34 44 149.

do góry