Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji

Ewelina Świtała
08.04.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, działając na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wyszczególnione w załączniku do niniejszej informacji, których wartość przekracza 1 200,00 zł z przeznaczeniem do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji.

Aukcja odbędzie się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, ul. Piłsudskiego 92, budynek  nr 3, aula – nr 216 w dniu 15.04.2019 r. o godz. 1100.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest:

1. zgodnie z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika i wniesienie go wyłącznie w gotówce bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny;

2. podpisanie i dostarczenie klauzuli obowiązku informacyjnego, która stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Składniki rzeczowe majątku ruchomego planowane do zagospodarowania w formie sprzedaży – aukcji można oglądać w siedzibie COSSG po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem st. chor. szt. SG Pawłem WILCZYŃSKIM, tel. kontaktowy: 94 34 44 280.

do góry