Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży - aukcji

Mariusz Makara
25.03.2019

Na podstawie § 3, § 5 – 9, w związku z § 23 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a także § 52 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie informuje, że posiada do zbycia w formie sprzedaży w trybie aukcji składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, które zostało uznane za zbędne i zużyte:

  1. SIEĆ TELEINFORMATYCZNA "LAN" – 1 kpl. cena wywoławcza – 10 000,00 zł.
  2. SIEĆ LAN - KANALIZACJA TELETECHNICZNA – 1 kpl. cena wywoławcza – 3 750,00 zł.

O dacie i sposobie przeprowadzenia aukcji Ośrodek powiadomi wnioskodawców po upływie daty składania wniosków.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie do dnia 05.04.2019 r.

Na mienie wymienione w załącznikach nie udziela się gwarancji. Jest ono mocno wyeksploatowane, przestarzałe technologicznie.

Telefon kontaktowy w powyższej sprawie: 94 34 44 149.

do góry