Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży (wydłużenie terminu składania wniosków) - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży (wydłużenie terminu składania wniosków)

Mariusz Makara
06.03.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszalka Polski Józefa Piłsudskiego 92, działając na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku  Skarbu Państwa ( Dz. U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Infrastruktury Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wyszczególnione w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej informacji, których wartość nie przekracza 1 200, 00 zł z przeznaczeniem do sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w powyższych załącznikach mogą składać pisemne wnioski do Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Termin, miejsce, sposób składania wniosków:

  • Wnioski należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Wnioski można składać:

  • Osobiście w siedzibie sprzedającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 92- w Kancelarii jawnej w godzinach 7:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30;
  • Przesłać na adres Sprzedającego;
  • Przesłać fax –em na numer 94 3444700;
  • Przesłać pocztą elektroniczną na adres: logistyka.cossg@strazgraniczna.pl,

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać wyłącznie w obecności magazyniera, w siedzibie sprzedającego do dnia  5 kwietnia br. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z:

  • Panem Tomaszem Grzywaczem  tel. (94) 34 44 137 tel. służbowy  (IP) 6644137.

Uwaga:

Jeśli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tych samych składników majątku ruchomego, pomiędzy tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja, pod warunkiem, że żadna z tych osób nie zrezygnuje z zakupu danego składnika majątku.

do góry