Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG dr Piotr Boćko - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG dr Piotr Boćko

Mariusz Makara
27.02.2023

Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

Płk SG dr Piotr Boćko urodził się 16 kwietnia 1971 roku w Wałczu. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył 30 czerwca 1995 roku uzyskując tytuł magistra pedagogiki.

Po ukończeniu studiów wyższych w okresie od 1 września 1995 roku do 9 września 1996 roku był zatrudniony na stanowisku nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołobrzegu.

Do służby w Straży Granicznej został przyjęty 10 września 1996 roku.

W latach 1996 – 1999 pełnił służbę w Granicznej Placówce Kontrolnej Straży Granicznej w Kołobrzegu, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań operacyjnych.W okresie od 23 września 1996 roku do 6 września 1997 roku odbył stacjonarne Studium Oficerskie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

15 października 1999  roku rozpoczął służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zajmując kolejno stanowiska służbowe starszego specjalisty (1999-2000) i  wykładowcy (2000-2004) Zespołu Rozpoznania Granicznego Zakładu Służby Granicznej, wykładowcy (2004-2005), p.o. kierownika (2006-2007) i kierownika (2007-2008) Zespołu Rozpoznania Granicznego Zakładu Prawa, kierownika Zespołu Procedur Operacyjnych i jednocześnie p.o. kierownika (2008-2009) Zakładu Rozpoznania Operacyjnego. Od maja 2009 roku do marca 2014 roku realizował obowiązki kierownika Zakładu Rozpoznania Operacyjnego, a następnie do grudnia 2016 roku kierownika Zakładu Operacyjno - Rozpoznawczego.

Płk SG dr Piotr Boćko pełniąc służbę w Straży Granicznej podwyższał jednocześnie swoje kwalifikacje zawodowe. 9 marca 2010 roku Uchwałą Rady Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

23 maja 2016 roku Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej właściwego w sprawach dydaktycznych. Z dniem 1 stycznia 2017 r. płk SG dr Piotr Boćko został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej właściwego w sprawach dydaktycznych. 6 kwietnia 2018 roku Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

10 września 2018 roku Komendant Główny Straży Granicznej powołał płk. SG dr. Piotra Boćko na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. 

 

ang

The Commander’s Deputy of The Main Border Guard Training Centre In Charge Of Methodology

 

Col.  Ph.D.  Piotr Boćko was born on April 16, 1971  in Wałcz. On 30 June 1995 he graduated from   Adam Mickiewicz University in Poznan and earned  a master's degree in pedagogy. After graduating  from  1 September 1995 to do 9 September 1996 he was employed as a teacher in Special Education Centre in Kolobrzeg.


He joined  Border Guard formation  on  10 September 1996


In the years 1996 - 1999 he served at the Border  Guard Post  in Kolobrzeg, fulfilling duties of an intelligence officer.  From September 23, 1996  to September 6, 1997 he attended stationary  Officer’s Course  at the Main  Border Guard Training Center  in Koszalin.


On 15 October 1999 he began  his service at   the Main  Border Guard Training Center  in Koszalin  holding the positions of a senior specialist (1999-2000) and a lecturer (2000-2004)  in a Border Reconnaissance Team of the State Border Service Department, a lecturer (2004-2005), an ag. Head (2006-2007) and a  Head (2007-2008) of a Border Reconnaissance Team of   the Law Department, a Head of Intelligence Procedures Team and simultaneously a   head  (2008-2009) of the Intelligence and Investigation Team. From May  to March  2014 the ag. Head of Intelligence Reconnaissance Department, then till  December 2016 the head of the Intelligence and Investigation Department.


While serving as  a Border Guard  Col Ph.D. Piotr Boćko  was raising  his professional qualifications. On 9 March 2010 he was granted  the  Ph.D degree in  the field of pedagogy by the council of Educational Studies  Faculty at Adam Mickiewicz University in Poznan.


On 23 May 2016, the Chief Commander of the Border Guard appointed Mr Boćko to fulfill the duties of a  Deputy Commander in charge of Didactics in the Main Border Guard Training Center. On January 1, 2017. Col Ph.D. Piotr Boćko was appointed to the position of the Deputy Commander in charge of Didactics of the Main Border Guard Training Center. On 6 April 2018, the Chief Commander of the Border Guard appointed Mr Boćko to fulfill the duties of a  Commander in the Main Border Guard Training Center.

On September 10th   2018 The  Commander-in-Chief of the Polish Border Guard appointed col. BG dr. Piotra Boćko to the position of the Commander of the Main Border Guard Trainig Center in Koszalin.

do góry