Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie ppłk SG Paweł Sukacz - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

ppłk SG Paweł Sukacz

Mariusz Makara
10.09.2018

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych

Ppłk SG Paweł Sukacz urodził się 23 stycznia 1971 roku w Lubaniu. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył 4 lipca 1995 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Do służby w Straży Granicznej został przyjęty 18 listopada 1996 roku.

W latach 1996-2009 pełnił służbę w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej, zajmując stanowiska związane z realizacją zadań w pionie łączności i informatyki, logistyki, a także pionie ds. cudzoziemców.

1 stycznia 2010 roku rozpoczął służbę w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, realizując obowiązki służbowe na stanowiskach: starszego specjalisty w Zakładzie ds. Cudzoziemców, starszego wykładowcy oraz kierownika w Zakładzie Szkolenia Ogólnozawodowego. W latach 2014 – 2022 pełnił funkcję Kierownika Zakładu Organizacji Dydaktyki. Jednocześnie ppłk SG Paweł Sukacz podwyższał swoje kwalifikacje zawodowe. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze, a w 2013 roku ukończył studia podyplomowe pn. Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

20 sierpnia 2022 roku Komendant Główny Straży Granicznej powierzył ww. pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta OSS SG właściwego w sprawach dydaktycznych.

Z dniem 13 lutego 2023 roku ppłk SG Paweł Sukacz został przeniesiony do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, gdzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta właściwego w sprawach dydaktycznych.

13 sierpnia 2023 roku Komendant Główny Straży Granicznej mianował ppłk SG Pawła Sukacza na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej właściwego w sprawach dydaktycznych.

 

The Commander’s Deputy of  The Main Border Guard Training Centre In Charge Of Methodology

 

Lt. Col.  Paweł Sukacz was born on January 23, 1971 in Lubań. On 4 July 1995 he graduated from the Faculty of Computer Science and Management at the Wrocław University of Technology obtaining a master's degree in engineering.

He joined the Border Guard formation on  18 November  1996.

In the years 1996-2009, he served in the Lusatian Border Guard Unit, holding positions related to the implementation of tasks in the communications and IT, logistics and foreigners departments.

On 1 January  2010, he began his service at the Specialist Training Center in Lubań, fulfilling his professional duties as: senior specialist at the Foreigners Department, senior lecturer and manager at the General Vocational Training Department. In the years 2014 - 2022 he was the Head of the Teaching Organization Department. In the meantime, Lieutenant Colonel Paweł Sukacz improved his professional qualifications. In 2011, he completed postgraduate studies in the field of pedagogical qualifications at the University of Zielona Góra  at the Faculty of Pedagogy, Sociology and Health Sciences. In 2013 he completed postgraduate studies - General safety and health and safety engineering at the Karkonosze State University in Jelenia Góra.

On 20 August  2022, the Commander-in-Chief of the Border Guard entrusted him performing duties in the Specialist Training Center as the Commander’s Deputy in charge of Methodology.

On 13 February  2023, Lieutenant Colonel Paweł Sukacz was transferred to the Main Border Guard  Training Center, where he performs the duties of the  Commander’s Deputy in charge of Methodology.

 

do góry