Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Ryszard Szpura - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG Ryszard Szpura

Redaktor
17.11.2015

Główny Księgowy


Płk SG Ryszard Szpura ur. 3 kwietnia 1966 r. w Białej Podlaskiej. Absolwent Wydziału Mechanicz­nego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Ko­szalinie, rocznik 1993.

Służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie rozpoczął w maju 1997 roku na stanowisku specjalisty ds. kontroli finansowej Wydziału Finansów. Po ukończeniu Kursu Oficer­skiego w 1999 roku kontynuuje służbę w Wydziale Finansów COSSG, odpowiednio na stanowiskach: Kierownika Sekcji Rachuby i Płac oraz Naczelnika Wydziału Finansów.

Z dniem 17 grudnia 2001 r. Komendant koszalińskiego Ośrodka powierza ppor. Ryszardowi Szpurze pełnienie obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego Budżetu. Pełni je przez najbliższy rok.

W czerwcu 2002 r. kończy Podyplomowe Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej o kierunku „Zarządzanie finansami i bankowość”. W tym samym roku (grudzień) Komendant Szkoły mianuje go na stanowisko Głównego Księgowego, które piastuje do dnia dzisiejszego stale podnosząc swój kwalifikacje zawodowe na różnego rodzaju kursach i szkoleniach z zakresu: znowelizowanej ustawy o rachunkowości, podatku VAT, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych po zmianach, rachunkowości budżetowej (zmiana ustawy o finansach publicznych), sprawozdań finansowych SG, zasad i praktycznych metod przeprowadzania wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, budżetowania zadaniowego w administracji publicznej (szkolenie organizowane przez Ministerstwo Finansów), udzielania zamówień publicznych w formie elektronicznych przetargów zgodnie z dyrektywami EU.


ang

The Head of Finance Department The Main Border Guard Training Centre

Ryszard Szpura, born April 3, 1966, in Biała Podlaska, a graduate of the Department of Mechanical Engineering in the Higher School of Engineering in Koszalin, class 1993.

He begun his service in the Main Border Guard Training Centre in Koszalin as a specialist for financial control in the Finance Department in May 1997. After completing the Officer Course in 1999, he continued his service in the Finance Department in the Main Border Guard Training Centre, at the following positions respectively: Head of Count and Payroll Section and Head of the Finance Department.

On 17 December, 2001 the Commander of the Centre in Koszalin entrusted 2nd Lieutenant Ryszard Szpura with the duties of the Budget Chief Accountant, which he performed until the following year.

In June 2002, he completed Postgraduate Studies of „Financial management and banking” at the Economics and Management Faculty at Koszalin University of Technology. In the same year (December), the Commander of the Centre in Koszalin appointed him to the position of the Chief Accountant, which has been held by him to this day, constantly improving his professional qualifications on various courses and trainings: the amended Act on Accounting, VAT, the Employee Benefit Fund after the changes, budgetary accounting (change of the Public Finance Act), Border Guard financial statements, principles and the implementation of practical methods of internal financial control in public finance sector units, task budgeting in public administration (training organised by the Ministry of Finance), public procurement in the form of electronic biddings in accordance with EU directives.

do góry