Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Norway Grants 2014-2021 - Projekt nr NMF/PA20/003 - Norway Grants -

Nawigacja

Norway Grants

Norway Grants 2014-2021 - Projekt nr NMF/PA20/003

Ewelina Świtała
02.09.2021

Projekt nr NMF/PA20/003

 

Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej”

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie został zakwalifikowany do dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Sprawy wewnętrzne.

Dnia 05 stycznia 2021 r. zostało podpisane Porozumienie nr 3/PA20/NMF/2021 w sprawie projektu „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej”. Kwota całkowita projektu to 961 360,00 EUR.

Celem głównym projektu jest wzmacnianie efektywnej współpracy organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze m.in. współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Grupę docelową stanowić będzie kadra kierownicza SG sprawująca nadzór nad funkcjonariuszami realizującymi ustawowe zadania SG, funkcjonariusze pionów operacyjno-śledczych wykonujący czynności bezpośrednio związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i ściganiem przestępstw transgranicznych, funkcjonariusze wykonujący czynności związane z identyfikacją ofiar handlu ludźmi, funkcjonariusze Policji, prokuratorzy, sędziowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, kierownicy jednostek organizacyjnych SG oraz komórek organizacyjnych KGSG.

W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:

 1. Przebudowę sal dydaktycznych w celu przygotowania ich do realizacji działań dydaktycznych w projekcie.
 2. Realizację działań dydaktycznych:
  • seminarium "Współpraca międzynarodowa jako efektywne działanie organów ścigania w wykrywaniu i ściganiu zorganizowanej przestępczości transgranicznej",
  • seminarium "Służby bezpieczeństwa publicznego wobec przestępstwa handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć",
  • warsztaty "Zjawisko pracy przymusowej - inne oblicze handlu ludźmi",
  • "Warsztaty dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających procesowi przesłuchań osób, w szczególności małoletnich będących ofiarami przestępstw w tym ofiar handlu ludźmi",
  • studia podyplomowe "Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej",
  • warsztaty "Wzmocnienie i poszerzenie współpracy organów ścigania w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów"
  • warsztaty "Doskonalenie warsztatu pracy rzecznika prasowego SG",
  • szkolenie "Skuteczne zarządzanie informacją o charakterze wrażliwym w kontekście kreowania wizerunku SG",
  • szkolenie "Kreowanie wizerunku SG poprzez udzielanie wypowiedzi na potrzeby mediów".

Wartość całkowita projektu: 4 135 000 PLN

Wartość dofinansowania: 3 514 750 PLN

Publikacje dotyczące projektu:

Przebudowa sal dydaktycznych nr 216, 219, 220, 220

 

Seminarium "Współpraca międzynarodowa jako efektywne działanie organów ścigania w wykrywaniu i ściganiu zorganizowanej przestępczości transgranicznej"

 

Seminarium "Służby bezpieczeństwa publicznego wobec przestępstwa handlu ludźmi oraz przemocy ze względu na płeć"

 

Warsztaty "Zjawisko pracy przymusowej - inne oblicze handlu ludźmi"

 

"Warsztaty dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających procesowi przesłuchań osób, w szczególności małoletnich będących ofiarami przestępstw w tym ofiar handlu ludźmi"

 

Studia podyplomowe "Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno-śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej"

 

Warsztaty "Wzmocnienie i poszerzenie współpracy organów ścigania w zakresie wykrywania i zwalczania nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów"

 

Warsztaty "Doskonalenie warsztatu pracy rzecznika prasowego SG"

 

Szkolenie "Skuteczne zarządzanie informacją o charakterze wrażliwym w kontekście kreowania wizerunku SG"

 

Szkolenie "Kreowanie wizerunku SG poprzez udzielanie wypowiedzi na potrzeby mediów"

 

 

Więcej informacji na temat funduszy norweskich znajdziesz na stronie: www.norwaygrants.org, www.eog.gov.pl oraz na stronie Operatora Programu www.fundusze.mswia.gov.pl.

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

                                                                                                                                                                                                   

 

"Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory tasks in the area of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime"

The Central Border Guard Training Centre in Koszalin has been qualified for co-financing from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 under the Home Affairs Program.

On January 5, 2021, Agreement No. 3/PA20/NMF/2021 was signed on the project "Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory tasks in the field of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime". The total amount of the project is EUR 961,360.00.

The main goal of the project is to strengthen the effective cooperation of law enforcement agencies in combating organized crime as well as the potential of Border Guard officers in the implementation of statutory tasks in the area of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime.

The target group will be the Border Guard management staff supervising officers performing the statutory tasks of the Border Guard, officers of operational and investigative divisions performing activities directly related to the identification, detection and prosecution of cross-border crimes, officers performing activities related to the identification of victims of trafficking in human beings, police officers, prosecutors, judges, representatives of non-governmental organisations, press spokesmen, heads of organisational units of the Border Guard and organisational units of BG Headquarters.

The following activities were planned as a part of the project implementation:

 1. Reconstruction of classrooms in order to prepare them for the implementation of teaching activities in the project.
 2. Implementation of teaching activities:
 • seminar "International cooperation as effective action of law enforcement agencies in detecting and prosecuting organised cross-border crime",
 • seminar "Public security services against the crime of human trafficking and gender-based violence",
 • workshops "The phenomenon of forced labour - a different face of trafficking in human beings",
 • "Workshops on good practices in the field of creating conditions conducive to the process of interrogation of persons, in particular minors who are victims of crimes, including victims of trafficking in human beings",
 • postgraduate studies "Strengthening the potential of the Border Guard during the implementation of operational and investigative activities in the area of ​​combating organised international crime",
 • workshop "Strengthening and extending the cooperation of law enforcement agencies in detecting and combating illegal cross-border shipment of waste"
 • workshops "Improving the workshop of the SG press spokesman",
 • training "Effective management of sensitive information in the context of creating the BG image",
 • training "Creating the image of the Border Guard by giving statements for the needs of the media".

 

Total value of the project: PLN 4,135,000

Co-financing value: PLN 3,514,750

 

More information on norwegian funds can be found at: www.norwaygrants.org, www.eog.gov.pl and at the Program Operator's website www.fundusze.mswia.gov.pl.

The project is financed by the "Internal Affairs" Program implemented under the Norwegian Funds for 2014-2021. The program is at the disposal of the Minister of the Interior and Administration.

do góry