Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Norway Grants 2009-2014 - Norway Grants -

Nawigacja

Norway Grants

Norway Grants 2009-2014

Redaktor
23.11.2015

Projekt nr 16/NMF PL 15/14

Poprzez fundusze norweskie i fundusze EOG Norwegia przyczynia się do zmniejszania nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie. Norwegia blisko współpracuje z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG).

W okresie 2009-2014 wsparcie udzielone przez Norwegię wynosi 1,7 miliarda euro. Środki te są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i akademickich oraz sektora publicznego i prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Dzięki nim ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z Norwegii, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do 2016r.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie został zakwalifikowany do dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Programu PL 15 „Współpraca w obszarze  Schengen oraz walka z przestępczością zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych”.

W związku z realizacją projektu nr 16/NMF  PL15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”  Ośrodek otrzyma z funduszy norweskich dofinansowanie w wysokości 918 000,00 zł.

Celem projektu 16/NMF PL 15/14 jest podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych funkcjonariuszy Straży Granicznej, co przełoży się na wzrost skuteczności prowadzonych przez Straż Graniczną działań. Grupą docelową w projekcie będą funkcjonariusze SG odpowiedzialni za zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, zarówno odpowiedzialni za analizę, planowanie i określanie strategii działania jak i działający w terenie. Kompleksowe połączenie tych dwóch grup odbiorców pozwoli zająć się problematyką zapobiegania i przeciwdziałania omawianym zjawiskom. W celu osiągnięcia przyjętych w projekcie założeń zaplanowano realizację kursów w ramach następujących modułów:

 1. Praktyczne aspekty pozyskiwania informacji w procesie zwalczania przestępczości zorganizowanej
 2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej
 3. Identyfikacja ofiar handlu ludźmi
 4. Symulacja procesu sądowego w sprawie przestępstwa handlu ludźmi
 5. Obserwacja jako metoda wspomagająca zwalczanie przestępczości zorganizowanej
 6. Studia podyplomowe – „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”

 

http://eeagrants.org/

loga

„Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”

Projekt dofinansowany z funduszy norweskich

Za realizację działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 pt.: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”, dofinansowanego z funduszy norweskich odpowiedzialny jest mjr SG Janusz Stasica: tel. 94 34 44 111, tel. kom. 665 998 813, e-mail:rzecznik.cos@strazgraniczna.pl, osoba upoważniona do prowadzenia działalności prasowo - informacyjnej w zakresie problematyki dotyczącej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Publikacje dotyczące projektu:

 Studia podyplomowe:

Through the Norway Grants and funds of the EEA, Norway contributes to reducing social and economic inequality and the strengthening of bilateral relations with beneficiary countries in Europe. Norway works closely with the EU on the basis of the Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement).

In the period from 2009 to 2014 the support granted by Norway is 1.7 billion. These measures are available for non-governmental organizations, research and academic institutions, public and private sectors in 12 newly admitted EU Member States and Greece, Portugal and Spain. Thanks to the granted funds there is an extensive cooperation with companies from Norway. Project can be implemented until 2016.

Central Border Guard Training Centre in Koszalin has been qualified for funding from the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 Program under PL 15 „Cooperation in the Schengen area and the fight against organized crime, including counteractions concerning human trafficking criminal groups migration.”

In accordance with the implementation of the project No. 16 / NMF PL15 / 14 „Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings” the centre will receive grants from the Norwegian funds in the amount of 918 000,00 PLN.

The aim of the project 16 / NMF PL15 / 14 is to increase the knowledge and practical skills of the Border Guards which will correspond with an increase of the effectiveness of actions carried out by the Border Guard. The target group of the project will be officers responsible for the preventing and combating organized and cross-border crime. This will concern these who are responsible for analysis, planning and defining strategy as well as officers operating in the field. Complex combination of these two groups will develop the issue of preventing and combating the phenomena mentioned above. In order to achieve the objectives defined in the project it is planned to carry out courses in the following modules:

 1. Practical aspects in the process of obtaining information to combat organized crime
 2. Socio-cultural determinants of crime
 3. Identification of victims of human trafficking
 4. Simulation of the trial concerning the crime of trafficking in human beings
 5. Observation as a method of supporting the fight against organized crime
 6. Postgraduate studies – „Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and trafficking in human beings.

loga

„Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime including trafficking in human beings”

Project funded by Norway Grants

Person responsible for the implementation of information and promotion activities under the project No. 16 / NMF EN 15/14 pt .: „Strengthening the capacity of the Border Guard in the fight against organized crime, including trafficking in human beings”, co-financed by Norway Grants:  major BG Janusz Stasica: tel. 94 34 44 111, tel. 665 998 813, e-mail:rzecznik.cos@strazgraniczna.pl, the person authorized to conduct the Press - information  activity on issues relating to The Central Border Guard Training Centre in Koszalin

do góry