Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Seminarium „Współpraca międzynarodowa, jako efektywne działanie organów ścigania w wykrywaniu i ściganiu zorganizowanej przestępczości transgranicznej" - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Seminarium „Współpraca międzynarodowa, jako efektywne działanie organów ścigania w wykrywaniu i ściganiu zorganizowanej przestępczości transgranicznej"

Mariusz Makara
17.11.2022

W dniach 07-09.11.2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyło się seminarium pt. „Współpraca międzynarodowa, jako efektywne działanie organów ścigania w wykrywaniu i ściganiu zorganizowanej przestępczości transgranicznej", realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021,

Program „Sprawy wewnętrzne" Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości (PA20), projekt nr NMF/PA20/003 pn. "Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej".

Adresatami seminarium byli funkcjonariusze SG nadzorujący i wykonujący czynności w obszarze współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w pionie operacyjno–śledczym. W seminarium uczestniczyło 43 funkcjonariuszy SG reprezentujących ZOŚ KGSG, BSW SG, wszystkie Oddziały Straży Granicznej oraz COSSG w Koszalinie.

Wykonawcą całości seminarium od strony merytorycznej był zespól ekspertów złożony z przedstawicieli ZOŚ KGSG, Europolu, Eurojust, CBŚP i Śląskiego OSG.

Celem głównym seminarium było doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy SG i pogłębianie wiadomości dotyczących problematyki współpracy międzynarodowej oraz międzynarodowej wymiany informacji w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości transgranicznej, a także wymiana doświadczeń z prezentowanej tematyki.

 

Norway_grantsProjekt NMF/PA20/003 Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021

 

 


Seminar "International cooperation as an effective operation of law enforcement authorities in detecting and prosecuting organized cross-border crime"

 

In November 7-9, 2022, at the Main Border Guard Training Center in Koszalin a seminar  "International cooperation as an effective action of law enforcement authorities in detecting and prosecuting organized cross-border crime" was held. It was implemented under the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021, "Home Affairs" Program international police cooperation and fighting crime (PA20), project No. NMF/PA20/003 entitled: "Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the field of international cooperation, cross-border movement of waste and combating organized crime."

The seminar was dedicated to the Border Guard officers supervising and performing activities in the field of international cooperation in combating organized crime in the operational and investigative units. The seminar was attended by 43 Border Guard officers representing the BG Headquarters,  Border Guard Internal Affairs office, all Border Guard Units and the Center in Koszalin.

The  seminar was organised by a team of experts from the BG Headquarters , Europol, Eurojust, CBŚP and the Silesian BG Division.

The main objective of the seminar was to improve the skills of Border Guard officers and broaden the knowledge on the issues of international cooperation and international information exchange in the field of combating organized cross-border crime, as well as the exchange of experience in the presented matter.

 

Norway_grantsProject NMF/PA20/003 Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the field of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime financed by the Norwegian Financial Mechanism for 2014-2021

 

 

do góry