Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rzecznicy prasowi SG w akcji (BG press spokesmen in action) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rzecznicy prasowi SG w akcji (BG press spokesmen in action)

Mariusz Makara
28.06.2022

„Co się stało i jakie to ma znaczenie dla odbiorców mojej informacji?” Rzecznik prasowy - zrównoważony, kompetentny, przekonujący. Twarz Straży Granicznej w mediach i mistrz ofensywnej polityki informacyjnej.      

Tego jeszcze nie było. W dniach 21 – 24 czerwca 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie spotkali się rzecznicy prasowi jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, by wziąć udział w warsztatach pt. „Doskonalenie pracy rzecznika prasowego SG”, odbywających się w ramach projektu NMF „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej” .

Wąskie grono 16 funkcjonariuszy wtajemniczonych w arkana Public Relations reprezentujących Bieszczadzki, Karpacki, Morski, Nadwiślański, Nadbużański, Nadodrzański, Podlaski, Śląski i Warmińsko-Mazurski Oddział SG oraz Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu i Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie, przez 4 dni intensywnie trenowało, szlifując swoje umiejętności, a także wymieniając dotychczas zebrane doświadczenia z pełnego wyzwań życia służbowego rzecznika prasowego SG. Warsztaty prowadzili bardzo kompetentni w obszarze komunikacji z mediami trenerzy Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia – Jacek Mroczek i Jacek Cholewiński. Podczas ćwiczeń odbywających się m.in. w szkoleniowym studio radiowo-telewizyjnym, główny nacisk kładziono na dobre wystąpienia przed kamerą, w tym udzielanie spójnych, pełnych i profesjonalnych wypowiedzi, tak ustnych jak i pisemnych, unikanie podstawowych i niespodziewanych błędów w pracy z kamerą, reagowanie na niekorzystne warunki przed i podczas wystąpienia publicznego, skuteczne radzenie sobie w przypadku udzielania odpowiedzi na tzw. pytania trudne w ramach informowania o zdarzeniach kryzysowych, a także przygotowanie właściwie skonstruowanych materiałów do wykorzystania przez różnego rodzaju media.

Opracowanie: T. Zajęcka-Masina, B. Woźniak

 

Projekt NMF/PA20/003 pn. „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

 

 


"What happened and what does it mean for the recipients of my information?"

Press spokesman - balanced, competent, persuasive. The face of the Border Guard in the media and a master of offensive information policy.

This has not happened yet. From June 21 - 24, 2022, at the Main Border Guard Training Center in Koszalin, spokesmen of the Border Guard organizational units met to take part in a workshop on "Improving the work of the press spokesman of the Border Guard", taking place as part of the NMF project "Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the field of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime".

For 4 days a group of 16 officers specialising in the field of Public Relations representing Bieszczadzki, Karpacki, Morski, Nadwiślański, Nadbużański, Nadodrzański, Podlaski, Śląski and Warmińsko-Mazurski Units of the Border Guard and the Border Guard Training Center in Kętrzyn, the Border Guard Training Center in Lubań and the Main Border Guard Training Center in Koszalin trained intensively, improving their skills, as well as exchanging experiences gathered so far from the challenging service life of the BG press spokesman. The workshops were conducted by Jacek Mroczek and Jacek Cholewiński, the trainers of the Polish Radio Media Education Center, very competent in the area of ​​communication with the media. During exercises taking place, among others in the training radio and television studio, the main emphasis was placed on good performance in front of the camera, including providing consistent, full and professional statements, both oral and written, avoiding basic and unexpected mistakes in working with the camera, reacting to unfavourable conditions before and during the public performance, effective coping with so-called difficult questions as part of informing about crisis events, as well as preparing properly constructed materials for use by various types of media.

Prepared by: T. Zajęcka-Masina, B. Woźniak.

 

Project no. NMF/PA20/003 Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the area of international cooperation, cross-border transfer of waste and combating organized crime, implemented under the Norway Grants for 2014-2021

 

 

 

do góry