Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Warsztaty pn.:„Zarządzanie informacją w realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty pn.:„Zarządzanie informacją w realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”

Ewelina Świtała
14.06.2022

W dniach 30.05-03.06.2022 r. w COSSG odbyła się pierwsza edycja warsztatów pn.: „Zarządzanie informacją w realizacji czynności służbowych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Warsztaty zrealizowane zostały w ramach Projektu nr NMF/PA18/001 pt. Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

W warsztatach skierowanych do funkcjonariuszy z pionu analitycznego oraz pionu do spraw cudzoziemców, zajmujących się zarządzaniem informacjami w Straży Granicznej, wzięło udział 14 osób z Biura Analityczno-Sytuacyjnego KGSG, Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG, Warmińsko-Mazurskiego OSG, Karpackiego OSG, Śląskiego OSG, Morskiego OSG oraz Nadwiślańskiego OSG.

Prowadząca zajęcia Pani dr Małgorzata Dolot podczas warsztatów poruszyła szereg zagadnień, w tym dotyczących Strefy Schengen jako szczególnego rodzaju regionalnego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, systemu prawnego i instytucjonalnego strefy Schengen, zagrożeń wpływających na funkcjonowanie strefy Schengen, roli i znaczenia funkcjonowania granic zewnętrznych, a także aspekt granic wewnętrznych. Bogata tematyka spotkania odnosiła się również do zintegrowanego systemu zarządzania granicami, czteropoziomowego modelu kontroli dostępu, wpływu kryzysów migracyjnych na funkcjonowanie strefy Schengen, procesu gromadzenia informacji, czy metod ich oceny.

Możliwość wymiany poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń przez specjalistów oraz praktyków z różnych komórek organizacyjnych formacji, niezwykle merytorycznie i profesjonalnie poprowadzone zajęcia, a zwłaszcza otwartość uczestników sprawiły, że warsztaty przebiegły w serdecznej atmosferze.

Projekt nr NMF/PA18/001 pt. Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji, finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 

Workshop "Information management in BG officers’ service tasks" - Koszalin, May 30 - June 3, 2022.

 

On May 30 – June 03, 2022, at The Main Border Guard Training Centre in Koszalin, the first edition of the workshop "Information management in BG officers’ service tasks" took place. The meeting was carried out under Project no. NMF / PA18 / 001 entitled Strengthening the competences and qualifications of public services in the area of migration and asylum, with particular emphasis on counteracting illegal migration, funded by Norway Grants for 2014-2021.Participants of workshop were analyst officers from dept. for foreigners’ affairs responsible for information management (14 officers) from: BGHQ Analytics – Situational Bureau, BGHQ Board for Foreigners, Warmińsko-Mazurski BG unit, Karpacki BG unit,, Śląski BG unit, Morski BG unit, oraz Nadwiślański BG unit.

During the workshop Małgorzata DOLOT, PhD, who conducted the classes, raised a number of issues, including those related to the Schengen Area as a special type of regional system of international security, the legal and institutional system of the Schengen area, threats affecting the functioning of the Schengen area, the role and importance of the functioning of external borders as well as the aspect of domestic borders. The rich subject matter of the meeting also referred to the integrated border management system, the four-level access control model, the impact of migration crises on the functioning of the Schengen area, the process of collecting information, methods of its assessment and many other issues.

Warm and friendly atmosphere of the workshop was enhanced by such factors as the possibility, for experts from various BG units, to exchange views, observations and experiences, professionally conducted classes, and the openness of the participants.

 

Project no. NMF/PA18/001 entitled Strengthening the competences and qualifications of public services in the area of migration and asylum, with particular emphasis on counteracting illegal migration, funded by Norway Grants for 2014-2021

 

do góry