Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie IV edycja kursu doskonalącego „Społeczno – kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV edycja kursu doskonalącego „Społeczno – kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”

Ewelina Świtała
21.03.2016

W terminie od 8 do 10 marca 2016 r. odbyła się czwarta, ostatnia edycja kursu pt.: „Społeczno-kulturowe uwarunkowania przestępczości zorganizowanej”, którą przeprowadzili eksperci w zakresie wiedzy międzykulturowej: pani Kinga Białek i pan Zbigniew Pawlak.

Kurs ten realizowany był w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi” współfinansowanego ze środków Funduszy Norweskich i skierowany był do funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego.

Celem  prowadzonych zajęć było rozwinięcie zrozumienia konsekwencji postawy etnocentrycznej w relacjach z cudzoziemcami, autodiagnoza wiedzy nt. kultur cudzoziemców z którymi stykają się funkcjonariusze Straży Granicznej, uwrażliwienie na zachowania przedstawicieli innych kultur, nauka rzetelnej i praktycznej wiedzy kulturowej oraz nauka nawiązywania kontaktu i podtrzymania relacji międzykulturowej.

Dodatkowym atutem kursu była jego forma prowadzenia, na którą składały się ćwiczenia oraz mini-wykłady, co przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności i efektywności zajęć. 

From 8th to 10th of March, 2016 there was the fourth and the last edition of the course entitled: "Socio-cultural determinants of organized crime" which was conducted by intercultural knowledge experts: Ms Kinga Białek and Mr. Zbigniew Pawlak.

The course was implemented under the project "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings". It was co-financed by Norwegian Funds. The target group included officers of the operation and investigation sections.

The aim of the course was to develop understanding of the consequences of the ethnocentric attitude in relations with foreigners, self-diagnosis of knowledge base concerning foreigners’ cultural backgrounds the Border Guard officers have to cope with. There was also an aspect of enhancing a sense of sensitivity concerning the behavior of other cultures’ representatives. Students also broadened practical knowledge on culture and learnt how to make contact and maintain intercultural relationships.

An additional advantage of the course was its form of conduct. It included exercises and mini-lectures, which contributed to increasing the attractiveness and effectiveness of activities.

do góry