Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”

Ewelina Świtała
18.03.2016

W dniach 12 – 13 marca 2016 r. odbył się dziesiąty, ostatni zjazd studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu: ”Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt realizowany przez COSSSG w Koszalinie w całości dedykowany był funkcjonariuszom pionu operacyjno-śledczego, zarówno w obszarze 5 rodzajów szkoleń, jak i studiów podyplomowych.

Podczas ostatniego zjazdu studiów słuchacze uczestniczyli w zajęciach z zakresu „Prewencji, profilaktyki oraz działań na rzecz ofiar przez instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe”, a także „Pakietu pomocowego organizacji pozarządowych”. Jednakże najważniejszą częścią tego ostatniego zjazdu był egzamin końcowy.

W dniu 13 marca 2016 r. w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano konferencję zamykającą studia podyplomowe. Uczestników konferencji powitał Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW. Komendant COSSG, płk SG Grzegorz Skorupski, podziękował gronu profesorskiemu za przygotowanie i realizację studiów a słuchaczom pogratulował zdania egzaminu i otrzymania dyplomów ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego. W imieniu Komendanta Głównego SG głos zabrał Z-ca Dyrektora ZOŚ KGSG płk SG Piotr Trawiński. Po części oficjalnej wręczone zostały uroczyście dyplomy ukończenia studiów a następnie odbyły się dwie sesje panelowe poświęcone odpowiedzialności państwa i społeczeństwa za eliminowanie handlu ludźmi, w których prelegentami byli: dr Hanna Machińska z Biura Rady Europy w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Lasocik oraz mgr Emilia Rekosz-Cebula z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi, dr Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Beata Faracik z Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, a także płk SG Tomasz Semeniuk – Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas konferencji wręczona została wszystkim słuchaczom i gościom publikacja naukowa związana z zakończeniem studiów podyplomowych, finansowana również ze środków NMF, pt.: Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi. Wybrane problemy pod redakcją Stany Buchowskiej.

W wystąpieniach kończących konferencję, zarówno kierownik studiów podyplomowych, profesor dr. hab. Zbigniew Lasocik, jak również przedstawiciel funkcjonariuszy uczestniczących w studiach, podkreślili, że funkcjonariusze SG skorzystali z wiedzy i doświadczenia profesorów i ekspertów prowadzących poszczególne zajęcia, a grono profesorskie tego czasu nie uznało za stracony. Po raz kolejny teoria i praktyka mogły podczas spotkań na zajęciach wzajemnie się przenikać, uzupełniać, stwarzając podstawę określenia nowego spojrzenia na wciąż aktualne problemy związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi.

 

The last congress of postgraduate studies "Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking"
12-13 March 2016

On 12th  and 13th of March, 2016 the tenth, and the last part of postgraduate studies was held. It was organized under the project "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings", granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014. All five kinds of trainings as well as postgraduate studies were dedicated to officers from operation and investigation sections.

During the last part students participated in activities in the field of "Prevention and actions pertaining assistance of aid institutions and NGOs for victims"  and "aid package of non-governmental organizations". However the most important issue was the final exam.

On March 13, 2016 in the Tyszkiewicz-Potocki Palace of Warsaw University the baccalaureate took place. Participants of the conference were welcomed by the Dean of the Faculty of Applied Social Sciences and Resocialisation, D. Litt. Wojciech Pawlik, professor of University of Warsaw. Commander of TMBGTC, BG Col. Grzegorz Skorupski, thanked the professor audience for the preparation and implementation of studies and he congratulated students passing the final exam and receiving diplomas of postgraduate studies at the University of Warsaw. Deputy Director of OIB BGHQ BG Col. Piotr Trawiński spoke on behalf of the Commander in Chief of the BG. After the official ceremony students were awarded diplomas and then two panel sessions devoted to the responsibility of the state and society for the elimination of human trafficking were held. The speakers were: PhD Hanna Machińska from the Office of the Council of Europe in Warsaw, Assoc. Prof. Zbigniew Lasocik and MA Emilia Rekosz-Cebula of Human Trafficking Studies Centre, PhD Witold Klaus from the Association for Legal Intervention, Beata Faracik of the Polish Institute of Human Rights and Business and BG Colonel Tomasz Semeniuk - Commander of the Warmia and Mazury Border Guard Unit. During the conference students and visitors received scientific publication associated with the completion of postgraduate studies, also funded by the NMF, entitled: Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking. Selected problems edited by Stana Buchowska.

The speeches ended the conference, both the head of postgraduate studies, Assoc. Prof.. Zbigniew Lasocik, as well as a representative of the officers involved in the study, stressed that officers of BG benefited from the knowledge and experience of professors and experts who conducted individual classes. Once again, the theory and practice could meet in the classroom, creating the basis for the new look of the still current problems related to the prevention of human trafficking.

do góry