Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie IX zjazd studiów podyplomowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IX zjazd studiów podyplomowych

Piotr Brodowski
19.02.2016

IX zjazd studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, który miał miejsce w dniach 13 – 14 lutego 2016 roku w budynku Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, poświęcony był głównie systemowi eliminowania i profilaktyki kryminologicznej i wsparcia ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przestępstwa handlu ludźmi.

W ramach wykładu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi i nieregularnej migracji przez instytucje państwowe” słuchacze usystematyzowali wiedzę z zakresu instytucji zaangażowanych w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi, kwestii związanych z ofiarami handlu ludźmi w obowiązującej ustawie o cudzoziemcach, realizowanych programów pomocowych, takich jak Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi, Program dobrowolnych powrotów.

Ogromne zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia „Prewencja, profilaktyka oraz działania na rzecz ofiar przez instytucje pomocowe i organizacje pozarządowe” oraz „Pakiet pomocowy organizacji pozarządowych”, w ramach których przedstawiono profile działania, misje oraz doświadczenia m.in.

- Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”,

- Fundacji Dzieci Niczyje,

- Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.


IX congress of postgraduate studies

 

IX congress of postgraduate studies "Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking", which took place on 13 - 14 February, 2016, in the building of the Department of Criminology and Criminal Policy Institute of Social Prevention and Resocialization at the University of Warsaw, was devoted mainly to the system of elimination, criminological prevention and support for victims of crime with particular emphasis on victims of human trafficking.

During the lecture "Combating and preventing human trafficking and irregular migration by state institutions", the students systematized knowledge concerning the institutions involved in combating and preventing human trafficking, issues related to victims of human trafficking in the current Aliens Act, implemented assistance programs, such as Program of human trafficking victim/witness support and protection, voluntary return Program.

The most interesting exercises concerned "Prevention and actions pertaining assistance of aid institutions and NGOs for victims" and "aid package of non-governmental organizations" under which there was a presentation of action profiles, missions and experiences of:

  • Foundation Against Trafficking and Slavery "La Strada"
  • Nobody's Children Foundation
  • Association of Assistance for Women and Children of Mary Immaculate.
do góry