Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie VIII zjazdu studiów podyplomowych realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

VIII zjazdu studiów podyplomowych realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Piotr Brodowski
12.01.2016

W murach Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiciele zespołu Ośrodka Badań Handlu Ludźmi prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, dr Stana Buchowska i mgr Emilia Rekosz-Cebula przywitali słuchaczy na VIII zjeździe studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, który odbył się w dniach 09 – 10 stycznia 2016 roku.

Wykład wprowadził uczestników studiów podyplomowych w materię dotyczącą zwalczania i zapobiegania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej oraz handlowi ludźmi w Unii Europejskiej, która następnie była przedmiotem ćwiczeń. Blok tematyczny odnoszący się do systemu eliminowania i profilaktyki kryminologicznej i wsparcia ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przestępstwa handlu ludźmi wzbogaciły ćwiczenia z zakresu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi i nieregularnej migracji przez instytucje państwowe.


VIII congress postgraduate studies

In the Department of Criminology and Criminal Policy of Institute of Social Prevention and Resocialization, University of Warsaw, representatives of Human Trafficking Studies Centre Prof. Assoc. Zbigniew Lasocik, Dr. Stana Buchowska and MA Emilia Rekosz-Cebula welcomed the audience at the VIII congress of postgraduate studies "Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking" which took place from 09th to 10th of January, 2016. The lecture was related to the matter concerning the combating and prevention of organized and cross-border crime as well as combating human trafficking in the European Union. The lecture was followed by the exercises. The subject of elimination system and criminological prophylactics as well as crime victims’ support with particular attention to victims of human trafficking was enriched by exercises concerning combating and preventing trafficking in persons and irregular migration by state institutions.

 

do góry