Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie V zjazd studiów podyplomowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

V zjazd studiów podyplomowych

Piotr Brodowski
27.10.2015

Co odróżnia zorganizowaną grupę przestępczą od związku przestępczego? Jakie są naczelne zasady ochrony praw ofiar? Na jaką pomoc mogą liczyć ofiary handlu ludźmi?

Odpowiedź na ww. i inne pytania poznali słuchacze podczas V zjazdu studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, który miał miejsce w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w dniach 24 – 25 października 2015 roku.

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski Kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu w Białymstoku, wybitny karnista i kryminolog, znawca problematyki przestępczości zorganizowanej oraz dr hab. Ewa Guzik – Makaruk profesor Uniwersytetu w Białymstoku, specjalistka m.in. z lekarskiego prawa karnego, jedna z pierwszych w Polsce autorek publikacji dotyczących aspektów transplantacji organów, komórek i tkanek w ujęciu prawnoporównawczym, przybliżyli zagadnienia:

– „Odpowiedzialność karna za udział w zorganizowanej grupie przestępczej – zasady ogólne”,
– „Sposoby analizowania i pomiaru przestępczości zorganizowanej, w tym cudzoziemskiej”,
– „Handel narządami, obrót częściami ciała ludzkiego”.

Modele i standardy międzynarodowe w zakresie wsparcia i pomocy dla ofiary handlu ludźmi omówiła dr Stana Buchowska, współzałożycielka Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”, koordynatorka programów badawczych w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat „Ofiara handlu ludźmi – aspekty społeczno-kulturowe” przedstawiły dr Barbara Namysłowska – Gabrysiak z Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, w tym dotyczących handlu ludźmi i mgr Emilia Rekosz – Cebula z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego.


  The 5th deminar of postgraduate studies

What is a difference between a gang and criminal association?
What are the principles of the protection of the victims’ rights?
What help can be acquired by the victims of trafficking?

The answers to the questions above were given to the audience during the 5th seminar of postgraduate studies„Criminological, victimological and socio – cultural aspects of migration and human trafficking” which took place in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin on 24th  and 25th of October, 2015. Associate Professor Emil W. Pływaczewski Head of the Department of Criminal Law, University of Bialystok, a distinguished criminologist, an expert in organized crime, and Ph.D. Ewa Guzik – Makaruk professor at the University of Bialystok, a specialist, among others, in medical criminal law, one of the first authors in Poland known for publications on aspects concerning transplantation of organs, cells and tissues in terms of legal comparative. The two mentioned above explained the following issues:

– „Criminal liability for participating in an organized criminal group – general principles”
– „Methods for analyzing and measuring organized crime, including the foreign criminality”
– „Human organs trafficking, trade in human body parts.”

Models and international standards in terms of support and assistance to victims of trafficking were discussed by Dr. Stana Buchowska, co-founder of the Foundation Against Trafficking and Slavery „La Strada”, coordinator of research programs at the Centre for Human Trafficking Studies at The University of Warsaw.

The subject „The victim of human trafficking – socio-cultural aspects” was presented by Dr. Barbara Namysłowska – Gabrysiak from the Institute of Criminal Law, Faculty of Law and Administration of University of Warsaw, the author of numerous publications in the field of criminal law, including those relating to human trafficking, and Mr. Emilia Rekosz – Cebula from the Centre for Research on Trafficking in Human Beings, University of Warsaw.

do góry