Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie IV zjazd studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

IV zjazd studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”

Piotr Brodowski
05.10.2015

Jesienne słońce przywitało słuchaczy na IV zjeździe studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, który miał miejsce w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w dniach 03 – 04 października 2015 roku.

W trakcie wykładu i ćwiczeń słuchacze dzięki niezwykłej wiedzy i doświadczeniu osoby prowadzącej zajęcia z zapałem poznawali regulacje prawne dotyczące niewolnictwa, handlu ludźmi i pracy przymusowej (międzynarodowe, unijne i krajowe). Ożywioną dyskusję wzbudziły kwestie poruszające złożoność zagadnienia nieregularnej migracji. Zwieńczeniem zjazdu był wykład odnoszący się do przyczyn, rodzajów i nowych zjawisk z zakresu handlu ludźmi, w trakcie którego słuchaczom przybliżono m.in. zmieniający się obraz handlu ludźmi.


The 4th seminar of postgraduate studies

The autumn sun welcomed our students in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin. They took part in the 4th seminar of postgraduate studies: „Criminological, victimological and socio – cultural aspects of migration and human trafficking” from 3 to 4 October, 2015. During the seminar students, thanks to lecturer’s knowledge and experience, got acknowledged with legal regulations concerning slavery, human trafficking and forced labour (international, EU and national). A lively discussion was raised by the issues “touching” complexity of aspects concerning irregular migration. The culmination of the seminar was a lecture relating to the causes, types and new phenomena in the field of human trafficking. During the lecture the audience gained knowledge on constantly changing issue of human trafficking.

do góry