Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III edycja kursu doskonalącego „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III edycja kursu doskonalącego „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi”

Ewelina Świtała
20.11.2015

W dniach 16-20 listopada 2015 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizował w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego szkolenie pt. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi”.

Przeznaczone było ono dla funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego oraz koordynatorów ds. handlu ludźmi z oddziałów SG zajmujących się prowadzeniem postępowań przygotowawczych w tych sprawach. Jest to już trzecia edycja zaprojektowanego szkolenia.

Szkolenie przeprowadzone zostało przez 2 ekspertów-trenerów, w tym prezesa fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada – Irenę Dawid-Olczyk.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie identyfikacji ofiar handlu ludźmi oraz wskazanie na procedury obowiązujące w zakresie postępowania przez funkcjonariuszy służb organów ścigania. Zawiera także moduł psychologii ofiar, ze szczególnym uwzględnieniem emocji i odczuć ofiary. Prowadzone  jest głównie metodą ćwiczeń, warsztatów ze słuchaczami oraz wykładu aktywnego.

Materiały szkoleniowe i promocyjne dla słuchaczy zabezpieczone są w ramach NMF.

Between 16th and 20th November, 2015 The Main Border Guard Training Centre in Koszalin has been carrying out training „Identification of victims of human trafficking”, as part of the Norwegian Financial Mechanism. It is designed for officers of the operation and investigation sections and coordinators on human trafficking of BG units dealing with the preparatory proceedings in these cases. This is the third edition of the training.

Training is being conducted by two expert-trainers, including president of the Foundation Against Trafficking and Slavery La Strada – Irena Dawid-Olczyk.
The aim of the training is to improve the competence of the Border Guard officers in identifying victims of trafficking and to indicate the action procedures for law enforcement officers. It also includes a psychology of victims, with particular emphasis on emotions and feelings of the victim. It is being carried out mainly by exercises, workshops with students and active lectures.

Training and promotional materials for students are provided under the NFM.

do góry