Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie VII zjazd studiów podyplomowych - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

VII zjazd studiów podyplomowych

Piotr Brodowski
04.12.2015

W dniach 28 – 29 listopada 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie miał miejsce VII zjazd studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”.

Zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń przeprowadzili fenomenalni znawcy problematyki z zakresu kryminalistycznych oraz prawno – karnych aspektów handlu ludźmi i nielegalnej migracji. Prof. dr hab. Ewa Gruza, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny prawnik i kryminalistyk, w trakcie wykładu „Ocena, wiarygodności oraz metody weryfikacji wyjaśnień i zeznań świadków” m.in. wskazała na co należy zwracać uwagę przeprowadzając przesłuchanie świadka, uwzględniając determinanty spostrzegania czy też czynniki wpływające na proces formowania się zeznań. Podczas ćwiczeń, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi osób prowadzących, słuchacze zgłębili „Specyfikę pracy z ofiarą handlu ludźmi” oraz zagadnienie przeprowadzania czynności dowodowych realizując temat „Ofiara handlu ludźmi w procesie karnym: identyfikacja, przesłuchanie, konfrontacja, okazania”.


VII congress of postgraduate studies

During 28th and 29th of November, 2015 in The Main Border Guard Training Centre in Koszalin the VII congress of postgraduate studies „Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking” was held. Classes in the form of lectures and exercises were carried out by experts in the field of forensic and legal – criminal aspects of human trafficking and illegal migration. Prof. Assoc. Ewa Gruza, vice-dean of the Department of Law and Administration of Warsaw University, prominent lawyer and forensic scientist, during the lecture “Assessment of reliability and methods of verification of witnesses’ testimonies and explanations” pointed out crucial aspects during interviewing the witness, taking into account the determinants of perception or factors affecting the process of formation of the testimony. During exercises, thanks to the enormous commitment and professionalism of lecturers, students explored “The specificity of working with victims of human trafficking” and the issue of legal proceedings carrying out the subject entitled „The victim of human trafficking in the criminal process: identification, interviewing, confrontation, presentation”.

 

do góry