Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie III zjazd studiów podyplomowych. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

III zjazd studiów podyplomowych.

23.09.2015

W ostatni weekend lata słuchacze studiów podyplomowych „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi” uczestniczyli w wykładach i ćwiczeniach realizowanych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w ramach III zjazdu.

20150919_111142

19 września br. niezwykle barwnie omówione zostały przyczyny, rodzaje i nowe zjawiska z zakresu pracy przymusowej, a także zagadnienia dotyczące głównych międzynarodowych grup przestępczych na świecie, działalności terrorystycznej, powiązań finansowych i przestępstw finansowych międzynarodowych grup przestępczych w kontekście nieregularnej migracji i handlu ludźmi.Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się poznanie zarówno różnic, jak i wspólnych elementów występujących między handlem ludźmi a przemytem ludzi oraz zobrazowanie przestępczości zorganizowanej w Europie.Kolejnego dnia, tj. 20 września br. tematyka była równie porywająca, ponieważ odnosiła się do grup przestępczych o wysokim stopniu zorganizowania oraz zapobiegania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w Polsce i UE.

The 3rd seminar of postgraduate studies

Last weekend participants of postgraduate studies: „Criminological, victimological and socio – cultural aspects of migration and human trafficking” took part in lectures and worshops in the Main Border Guard Training Centre in Koszalin. On September 19 the causes, types and new phenomena of forced labor, as well as issues of major international criminal groups in the world, terrorist activities, financial links and international financial crime gangs in the context of irregular migration and human trafficking were extremely vividly discussed. The participants were particularly interested in the differences and common elements existing between trafficking and smuggling of people and visualization of organized crime in Europe.The next day, on September 20 the topics discussed were also thrilling as it referred to the criminal groups with a high degree of organizing and prevention of organized and cross-border crime in Poland and the EU.

norwaygrants1

do góry