Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Konferencja otwierająca Projekt nr 16/NMF PL 15/14 pt.: Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja otwierająca Projekt nr 16/NMF PL 15/14 pt.: Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi

19.06.2015

W dniu 19 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego: „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”.

Głównym celem projektu jest przeszkolenie około 340 funkcjonariuszy Straży Granicznej pionu operacyjno - śledczego. W celu osiągnięcia przyjętych w projekcie założeń, zaplanowano realizację 5 szkoleń specjalistycznych w 16 edycjach oraz realizację studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno - kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”, prowadzonych przez profesorów i wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego dla 40 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Celem studiów jest szeroko pojęta problematyka przestępczości cudzoziemców. Projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy funkcjonariuszy z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i transgranicznej, wpłynie na poprawę współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką handlu ludźmi, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zarównow kraju jak i w Unii Europejskiej.

Dzisiejsza konferencja była szczególnym wydarzeniem w działalności Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Udało nam się bowiem nawiązać współpracę z wiodącymi w kraju podmiotami zajmującymi się tą trudną tematyką. Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znamienitych gości m.in.: Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  – Pan Piotr Mierecki, Przedstawiciel Komendanta Głównego Straży Granicznej - Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno – Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej oraz zastępcy dyrektorów biur i zarządów Komendy Głównej Straży Granicznej, zastępcy komendantów oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Gośćmi, a zarazem prelegentami konferencji byli eksperci z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów z Warszawy, Poznania i Białegostoku, m.in.:  Kierownik Ośrodka Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego – Pan profesor Zbigniew Lasocik, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – Pani profesor Irena Rzeplińska, Zastępca Dyrektora ds. Nauki, wicedyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu – Pan profesor Jacek Schmidt.

Organizacje pozarządowe współpracujące od lat z naszym Ośrodkiem - Fundację La Strada i Świat na Wyciągnięcie Ręki reprezentowały Pani Irena Dawid-Olczyk i Pani Kinga Białek. Uczestnikami konferencji byli również przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, prokuratur i sądów, służb mundurowych oraz koszalińskich uczelni wyższych.


norwaygrants1

The opening conference concerning Project No. 16 / NMF EN 15/14: "Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings"On June 19, 2015 Held a conference opening the project within the Norwegian Financial Mechanism: "Strengthening of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in persons".

The main objective of the project is to train about 340 officers of the Border Guard operational/investigation sections. In order to achieve the goals adopted in the project the schedule included implementation of 5 specialized trainings in 16 editions and implementation of post-graduate studies: "Criminological, victimological and socio - cultural aspects of migration and human trafficking", conducted by professors and lecturers of the University of Warsaw for 40 officers of the Border Guard.

The aim of the study is widely understood problems of crime of foreigners. The project will help to raise awareness of officers on preventing and combating organized and cross-border crime, it will improve cooperation with NGOs dealing with issues of human trafficking, which will translate into improved safety in the country as well as in the European Union.

Today's conference was a special event in The Main Training Centre of the Border Guard. We managed to cooperate with the country's leading authorities dealing with the subject. We were honoured by the presence of many prominent guests: Deputy Director of the Migration Policy Department of the Ministry of Internal Affairs - Mr. Peter Mierecki, representative of the Commander in Chief of the Border Guard - Deputy Director of Operational and Investigation Department of The BG HQ and deputy directors of bureaus and boards of The BG HQ, deputy commanders of units and Border Guard training centres.The group of guests and, simultaneously, the conference speakers included experts from the Polish Academy of Sciences, Universities of Warsaw, Poznan and Bialystok: Vice-Rector of the University of Warsaw – Associate Professor Tadeusz Tomaszewski, Head of the Human Trafficking Studies Centre, University of Warsaw - Professor Zbigniew Lasocik, Deputy Director for Scientific Research of Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences - Professor Irena Rzeplińska, Deputy Director for Science, vice director of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of Adam Mickiewicz University in Poznan - Professor Jacek Schmidt.Non-governmental organizations which constantly cooperate with our Centre - Foundations “La Strada” and “The World For The Taking” were represented by Ms. Irena Dawid-Olczyk and Mrs. King Bialek. The conference was attended by representatives of municipal and district authorities, prosecutors’ and courts’ offices, uniformed services and universities of Koszalin.

do góry