Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Podpisanie umowy dotyczącej realizacji studiów podyplomowych w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Podpisanie umowy dotyczącej realizacji studiów podyplomowych w ramach projektu nr 16/NMF PL 15/14 dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

15.06.2015

W dniu 8 czerwca 2015 r. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia straży Granicznej w Koszalinie, płk SG Grzegorz Skorupski oraz Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Zasobów Ludzkich i Kształcenia Ustawicznego, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, podpisali umowę w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych: „Kryminologiczne, wiktymologiczne i społeczno-kulturowe aspekty migracji i handlu ludźmi”.

Niniejsza umowa przewiduje realizację 152 godzin dydaktycznych w formie wykładów i ćwiczeń, które zostaną przeprowadzone podczas 10-ciu zjazdów szkoleniowych. Adresatami studiów podyplomowych są funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący czynności o charakterze operacyjno-rozpoznawczym i dochodzeniowo-śledczym.

Program studiów podyplomowych podzielony jest na 6 bloków tematycznych, tj.:

 • „Społeczne i kryminologiczne aspekty przestępczości”,
 • „Kryminologiczne, wiktymologiczne i psychospołeczne aspekty przestępczości – sprawca i ofiara”,
 • „Przestępczość zorganizowana: uwarunkowania społeczno-kulturowe i regulacje prawne”,
 • „Handel ludźmi, praca przymusowa, przemyt ludzi, nieregularna migracja – charakterystyka zjawisk”,
 • „Kryminalistyczne i prawno-karne aspekty handlu ludźmi i nieregularnej migracji”,
 • „System eliminowania i profilaktyki kryminologicznej i wsparcia ofiar przestępstw ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przestępstwa handlu ludźmi”. 

Inauguracja studiów podyplomowych odbędzie się w dniu 20 czerwca 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej, natomiast zakończenie, w tym złożenie egzaminu końcowego przez słuchaczy, planowane jest na marzec 2016 r.

Studia dofinansowane są z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach projektu nr 16/NMF Pl15/14 „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi”.


Information on signing a contract for the implementation of postgraduate studies

On 8th of June, 2015 Commander of The Main Border Guard Training Centre in Koszalin, BG Col. Grzegorz Skorupski and Vice Rector of the University of Warsaw for Human Resources and Continual Education, Associate Professor Tadeusz Tomaszewski, signed an agreement on organizing and conducting postgraduate studies: "Criminological, victimological and socio-cultural aspects of migration and human trafficking".

The agreement provides 152 hours of teaching in the form of lectures and exercises that will be conducted during 10 training seminars. The target students are Border Guard officers who carry out tasks of operational, intelligence and investigation matters.

The curriculum is divided into 6 thematic blocks:

 • "Social and criminological aspects of crime"
 • "Criminological, victimological and psycho-social aspects of the crime - the perpetrator and the victim"
 • "Organised crime: socio-cultural and legal regulations"
 • "Human trafficking, forced labour, smuggling people, irregular migration - characteristics of the phenomena"
 • "Forensic and legal and criminal aspects of human trafficking and irregular migration"
 • "The system of elimination, criminological prevention and support for victims of crime with a special focus on the human trafficking victims".

Inauguration of postgraduate studies will be held on 20th of June, 2015 in The Main Border Guard Training Centre. The studies completion, including the final exam, is planned for March, 2016.

Studies would be implemented under the project No. 16/NMF PL 15/14 “Strengthening the potential of the Border Guard in combating organized crime, including trafficking in human beings”, granted by Norwegian Financial Mechanism 2009-2014.

do góry