Aktualności

Kurs doskonalący „Język angielski w komunikacji morskiej”. PDF Drukuj Email

W dniach  od 17 do 21 listopada 2014 roku w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  w Koszalinie odbyła  się kolejna edycja kursu doskonalącego „Język angielski w komunikacji morskiej”. Kurs prowadzili lektorzy Zespołu Kwalifikacji Językowych i Kierowniczych  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych w Koszalinie: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz  st. chor. SG Joanna Zylka. W kursie wzięło udział jedenastu  funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG. Podczas kursu słuchacze poszerzali  zasób słownictwa  oraz rozwijali swoje kompetencje językowe w zakresie komunikacji radiowej oraz koordynacji działań jednostek pływających.

Kurs przebiegał w miłej atmosferze. Słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach praktycznych. Kurs zakończył się zaliczeniem w formie ustnej.

20141122

 
Realizacja kursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy KG SG. PDF Drukuj Email

W dniach 12-14 listopada 2014 r. funkcjonariusz Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG – st. chor. sztab. SG Krzysztof Maczan zrealizował kurs doskonalący „Udzielanie pierwszej pomocy” dla funkcjonariuszy Komendy Głównej SG.

Podczas zajęć funkcjonariusze nabyli wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się bezpośrednio w  stanie zagrożenia życia m.in. niesienie pomocy osobom w nagłym zatrzymaniu krążenia z wykorzystaniem półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED, a także sprzętu ogólnodostępnego jak np. maseczek do wentylacji, opatrunków hydrożelowych czy opatrunków uciskowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

 
Kurs doskonalący: Prawo Zamówień Publicznych – poziom podstawowy. PDF Drukuj Email

W dniach  03 – 07 listopada 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Prawo Zamówień Publicznych – poziom podstawowy”. Adresatami kursu są funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej o najkrótszym stażu pracy w komórkach zajmujących się prowadzeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz osoby, które bezpośrednio nie prowadzą procedur, ale z uwagi na zajmowane stanowiska służbowe są zainteresowane wymienioną problematyką.

20141113

W szkoleniu wzięło udział 24 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląsko – Małopolskiego i Warmińsko - Mazurskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG.

20141113a

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie, pod okiem wykładowców  Ośrodka, uczestnicy kursu zaznajomili się z trybami udzielania zamówień publicznych, przygotowania wniosku o zamówienie publiczne, procedurą składania i zawierania umów oraz środkami ochrony prawnej przysługującej m. in. wykonawcy. Zajęcia teoretyczne poparte zostały szeregiem ćwiczeń dotyczących takiej tematyki jak opis przedmiotu zamówienia, wyłączenia z systemu zamówień publicznych, wniosek o zamówienie publiczne i odbiór przedmiotu zamówienia.

Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. PDF Drukuj Email

W dniach od 3 do 7 listopada br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się dziesiąta już w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

20141110x

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Morskiego, Nadbużańskiego, Nadodrzańskiego i Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujący obowiązki związane z kontrolą radiometryczną, a także trzech funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Koszalinie. Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Funkcjonariusze nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali podstawy ochrony radiologicznej.

20141110y

Szkolenie przeprowadzili wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG.

20141110z

 
Kurs doskonalący „Język angielski w komunikacji morskiej”. PDF Drukuj Email

W dniach od 3 do 7 listopada 2014 roku w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  w Koszalinie odbyła  się kolejna edycja kursu doskonalącego „Język angielski w komunikacji morskiej”. Kurs prowadziła lektorka Zespołu Kwalifikacji Językowych i Kierowniczych  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych w Koszalinie:  st. chor. SG Joanna Zylka wraz z por. SG Pawłem Palonkiem. W kursie wzięło udział dziesięciu  funkcjonariuszy Morskiego Oddziału SG. Podczas kursu słuchacze poszerzali  zasób słownictwa oraz rozwijali swoje kompetencje językowe w zakresie komunikacji radiowej oraz koordynacji działań jednostek pływających. Kurs przebiegał w miłej atmosferze. Słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach praktycznych.

20141110g

 
Kurs doskonalący dla CS SG pt. „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”. PDF Drukuj Email

W dniach  od 3 do 7 listopada 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  trzeci zjazd intensywnego kursu języka angielskiego pt.: „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2”. Kurs odbywa się na poziomie B1. Program obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych w czasie ośmiu tygodni w układzie zjazdowym. Uczestnikami kursu są funkcjonariusze Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Zajęcia na tym zjeździe prowadził lektor języka angielskiego por. SG Paweł Palonek wraz ze st. chor. SG Donatą Krajewską.

20141110m

Głównym celem kursu jest nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Ponadto wprowadzane są także elementy słownictwa niezbędnego do komunikowania się z cudzoziemcami w wybranych sytuacjach podczas realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej. Program kursu realizowany jest w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwala rozwijać kompetencje językowe uczestników. Słuchacze z CS SG w Kętrzynie w br. wezmą udział w jeszcze jednym jednotygodniowym zjeździe oraz kolejnych w roku 2015.

 
Kurs doskonalący „ Język angielski administracyjny”. PDF Drukuj Email

W dniach  od 3 do 7 listopada 2014 roku w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  w Koszalinie odbyła  się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego „Język angielski administracyjny”. Kurs prowadzili lektorzy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz chor. SG Agnieszka Parus. W kursie wzięło udział łącznie sześciu  funkcjonariuszy Komendy Głównej SG, Nadwiślańskiego oraz Nadodrzańskiego Oddziału SG.

Cele szkolenia obejmowały sprawne i przejrzyste przekazywanie treści w języku obcym oraz poszerzenie umiejętności językowych pozwalających rozbudować kompetencje z zakresu prowadzenia korespondencji w języku angielskim, przedstawiania prezentacji oraz rozumienia znaczenia głównych wątków przekazu zawartych w złożonych tekstach dotyczących tematów zawodowych.

DSC 0023

Kurs przebiegał w miłej atmosferze. Osoby biorące udział w szkoleniu wykazywały duże zainteresowanie i aktywność podczas prowadzonych zajęć.

 
Kurs doskonalący pt.: „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika”. PDF Drukuj Email

W dniu 7 listopada 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zakończyła się trzecia i ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego pt. „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika” adresowanego do kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania. Grupa 18 funkcjonariuszy pochodziła z Morskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego Nadwiślańskiego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG oraz z Komendy Głównej SG.

Kurs przeznaczony jest dla kierowników, którzy chcą poznać metody coachingowego stylu pracy, wczuć się w rolę coacha, pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie oraz nabyć umiejętność budowania relacji służącej osobistemu rozwojowi, a także rozwojowi zawodowemu podwładnych. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu jest nowym obszarem wiedzy umożliwiającym podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań kierownika poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej, wydobywanie potencjału członków zespołu.

20141110a

Zajęcia na kursie realizowali wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Elżbieta Chojnowska i mjr SG dr Barbara Woźniak.

Przeprowadzone zajęcia bardzo pozytywnie zostały odebrane przez uczestników kursu. W informacji zwrotnej w postaci ankiet ewaluacyjnych, jak i opinii słuchaczy przekazywanych bezpośrednio w rozmowie z wykładowcami, wyrażano wysokie uznanie dla zaangażowania i profesjonalnego podejścia wykładowców, podkreślano przydatność treści programowych w różnych sytuacjach służbowych i warsztatowy sposób ich realizacji. Do wysokiej oceny prowadzonych zajęć przyczyniła się również realizacja kursu systemem trenerskim.

20141110b

W podsumowaniu warto dodać, że kurs doskonalący z zakresu coachingu był drugą nową w tym roku propozycją szkoleniową (obok motywowania podwładnych i ich rozwoju) adresowaną do kadry kierowniczej z kilkuletnim doświadczeniem w wykonywaniu kierowniczych zadań. I – podobnie jak pierwsza – optymalnie wpisała się w potrzeby i oczekiwania kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla zarządzania SG. Uczestnicy wszystkich edycji kursów, poza walorami i korzyściami ze szkolenia już wymienionymi, podkreślali przede wszystkim potrzebę swobodnej wymiany swoich podglądów i doświadczeń dotyczących kierowania ludźmi.

20141110c

 
Kolejna edycja kursu doskonalącego z zakresu radzenia sobie ze stresem psychologicznym. PDF Drukuj Email

„Będąc w stresie, patrzymy na daną sprawę jak przez dziurkę od klucza”

(Autor nieznany)

 

W dniach 04-07.11.2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się szósta w tym roku edycja kursu doskonalącego „Zarządzanie stresem - radzenie sobie z presją czasu i obciążeniem stresem zawodowym”. Celem kursu było obniżenie napięcia w życiu zawodowym i osobistym poprzez trenowanie technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Organizatorem szkolenia był Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Zajęcia zrealizowała mjr SG Justyna Błędniak - Czabrowska, natomiast mjr SG Marek Kulon przeprowadził zajęcia  ruchowe na basenie pływackim.

Podczas czterech dni uczestnicy kursu brali udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i ruchowych obniżających napięcie psychofizyczne oraz uczyli się stosowania poznawczych strategii rozwiązywania problemów, polegających na korygowaniu irracjonalnych przekonań i interpretowaniu zdarzeń tak, aby jawiły się nam jako  wyzwania a  nie sytuacje zagrożenia.

Stres został wpisany w naturę naszego życia i nie sposób od niego uciec; oprócz umiejętności zawodowych funkcjonariusze potrzebują rozwijać w sobie potencjał osobisty i odporność na różnorodne trudności w pracy i życiu osobistym. Pozwala to realizować ambitne cele zawodowe, nie ponosząc przy tym jednocześnie kosztów zdrowotnych, psychologicznych czy społecznych.

 

20141110x

 

 

 
Kurs pt.: „Motywowanie i rozwój zespołu”. PDF Drukuj Email

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniach 27-30 października br. została zrealizowana czwarta i zarazem ostatnia z przewidzianych na 2014 rok, edycja kursu doskonalącego dla kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania pt. „Motywowanie i rozwój zespołu”. Uczestnicy tej edycji pochodzili z Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Morskiego Oddziału SG oraz z Komendy Głównej SG.

201411031

Treści merytoryczne kursu przeznaczonego dla kierowników, którzy chcą poznać metody efektywnego motywowania swoich podwładnych oraz techniki budowania zespołowej współpracy, koncentrowały się przede wszystkim na następujących celach:

1) doskonaleniu umiejętności motywowania członków zespołu do realizacji celów i zadań zespołu oraz doboru motywatorów do indywidualnych potrzeb i oczekiwań podwładnego,

2) rozwinięciu umiejętności doboru właściwego stylu rozmowy motywującej do poziomu zaangażowania podwładnego,

3) poznaniu narzędzi wykorzystywanych w procesie integrowania członków zespołu.

201411032

Kurs prowadzili wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG dr Barbara Woźniak i mjr SG Elżbieta Chojnowska.

201411033

Uczestnicy bardzo pozytywnie przyjęli przedstawioną propozycję szkoleniową podkreślając jej użyteczność merytoryczną i wysoką przydatność w praktyce kierowniczej. Bardzo wysokie uznanie wyrażono dla osób prowadzących zajęcia doceniając profesjonalizm merytoryczny i metodyczny wykładowców oraz ich ogromne zaangażowanie, aby treści szkoleniowe przedstawione były atrakcyjnie i w bardzo sprzyjającej atmosferze. Wysoki poziom motywacji kadry dydaktycznej udzielił się słuchaczom, którzy wykazali się dużą aktywnością własną, dobrą efektywną pracą i wysokim zaangażowaniem w realizacji licznych ćwiczeń.

201411034

Wydaje się, że nowa w tym roku propozycja szkoleniowa z zakresu motywowania podwładnych i ich rozwoju w postaci przedmiotowego kursu doskonalącego adresowanego dla kadry kierowniczej z kilkuletnim doświadczeniem w wykonywaniu kierowniczych zadań jest ofertą optymalnie wpisującą się w potrzeby i oczekiwania kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla zarządzania SG. Uczestnicy czterech edycji kursów – poza walorami i korzyściami ze szkolenia już wymienionymi – podkreślali przede wszystkim potrzebę swobodnej wymiany swoich podglądów i doświadczeń dotyczących kierowania ludźmi.

 


Strona 1 z 15