Aktualności

Kurs doskonalący „Wykorzystanie technik walki wręcz” PDF Drukuj Email

W dniach 15 - 19 grudnia 2014r. na terenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili kurs doskonalący „Wykorzystanie technik walki wręcz”. W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy z Nowego Sącza.

Szkolenie obejmowało następujące obszary z zakresu technik interwencji:

 • Samoobrona w parterze.
 • Techniki obrony przed ciosami, kopnięciami, duszeniami.
 • Techniki odpierania zamachu na funkcjonariusza.
 • Zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych osób.
 • Taktyka i techniki interwencji w pojazdach.
 • Kontrola ruchu drogowego.
 • Przeszukiwanie pomieszczeń i budynków.
 • Wychowanie fizyczne.
 • Prawo

Umiejętności z zakresu samoobrony i walki wręcz oraz prowadzenia bezpiecznej interwencji,  które nabyli słuchacze podczas szkolenia pozwolą im w sposób bezpieczny
i  skuteczny wykonywać obowiązki służbowe. 

 

 
Kurs doskonalący „transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy” PDF Drukuj Email

 

W dniach od 15 do 19 grudnia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie miała miejsce ostatnia tym roku edycja kursu doskonalącego „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”.

W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

       Podobnie jak podczas poprzednich edycji, uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas transportowania odpadów. Funkcjonariusze nabyli  kompetencje zawodowe umożliwiające sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt, określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

 

 
Kurs doskonalący „ Język angielski administracyjny” PDF Drukuj Email

W dniach  od 15 do 19 grudnia 2014 roku w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej  w Koszalinie odbyła  się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego „Język angielski administracyjny”. Kurs prowadzili lektorzy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz st. chor. SG Joanna Zylka. W kursie wzięło udział łącznie siedmiu  funkcjonariuszy z Komendy Głównej SG, Nadodrzańskiego  oraz Nadwiślańskiego Oddziału SG.

              Cele szkolenia obejmowały sprawne i przejrzyste przekazywanie treści w języku obcym oraz poszerzenie umiejętności językowych pozwalających rozbudować kompetencje z zakresu prowadzenia korespondencji w języku angielskim, przedstawiania prezentacji, rozumienia znaczenia głównych wątków przekazu zawartych w złożonych tekstach dotyczących tematów zawodowych, posługiwania się  słownictwem związanym z  prawem Unii Europejskiej.

Kurs przebiegał w miłej atmosferze. Osoby biorące udział w szkoleniu wykazywały duże zainteresowanie i aktywność podczas prowadzonych zajęć.

 

 

 
Kurs doskonalący „Kontrola tachografów cyfrowych” PDF Drukuj Email

W dniach 8-12 grudnia 2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego nt.: “Kontrola tachografów cyfrowych". 

W przedsięwzięciu wzięło udział 14 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych SG.

W ramach zajęć  omówione zostały zagadnienia tj.: 

- regulacje prawne związane z systemem tachografów cyfrowych,

- różnice pomiędzy tachografami analogowymi a cyfrowymi,

- budowa i obsługa tachografów cyfrowych,

- analiza zapisów urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców,

- pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych i kart chipowych,

- przebieg czynności przy kontroli tachografów cyfrowych.

Szkolenie przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski z Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego i kpt. SG Dariusz Znaczko z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i kierowniczych COSSG.

20141218x

 

 
Kurs doskonalący: „Handel Ludźmi – poziom II.” PDF Drukuj Email

W dniach 9-11 grudnia 2014 roku w COS SG w Koszalinie funkcjonariusze Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego przeprowadzili kolejną edycję kursu doskonalącego „Handel ludźmi – poziom II”, realizowanego w ramach Systemu szkolenia funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu handlu ludźmi.

W szkoleniu wzięło udział 11 funkcjonariuszy z Morskiego, Bieszczadzkiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz  Nadwiślańskiego OSG. Funkcjonariusze ci pełnią na co dzień służbę w różnych komórkach organizacyjnych Straży Granicznej, w  tym pionie operacyjno-śledczym i do spraw cudzoziemców.

20141218

Zgodnie z założeniami programowymi kurs obejmował tematykę:

- regulacji dotyczących handlu ludźmi wynikających z przepisów kodeksu karnego;

- definicję handlu ludźmi;

- metody identyfikacji ofiar handlu ludźmi;

- zasady obowiązywania „Algorytmu postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi”.

20141218a

Zarówno blok teoretyczny jak i ćwiczenia na zajęciach, szczególnie dotyczące wskaźników identyfikacji ofiar handlu ludźmi, wzbudziły duże zainteresowanie funkcjonariuszy. Słuchacze wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniach z kolejnych poziomów, zgodnie z założeniami Systemu.

 
„Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania – III i IV edycja kursu doskonalącego. PDF Drukuj Email

W dniach 24-28 listopada oraz 1-5 grudnia 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyły się odpowiednio trzecia i czwarta edycja kursu doskonalącego pt. Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania (według potrzeb na rok 2014).

Uczestnikami edycji trzeciej było 20 funkcjonariuszy SG zajmujących stanowiska kierownicze średniego szczebla zarządzania pochodzących z placówek SG posiadających w swoich strukturach lotnicze przejścia graniczne, dywizjonów SG i ośrodków szkolenia SG (komendanci i ich zastępcy, kierownicy zakładów), a w szczególności z Nadwiślańskiego, Śląsko-Małopolskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Morskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia SG i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG.

20141218i

20141218j

Natomiast uczestnikami edycji grudniowej było 16 funkcjonariuszy (naczelników i ich zastępców) z wydziałów realizujących zadania w pionie logistycznym i administracyjnym z następujących oddziałów SG: Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Morskiego, Śląsko-Małopolskiego i Warmińsko-Mazurskiego oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG.

20141218k

20141218l

Wszystkie edycje kursu realizowane były w formie seminaryjnej i przeznaczone dla kierowników, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje o charakterze menedżerskim i społecznym poprzez nabycie i pogłębienie już posiadanej wiedzy i umiejętności oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Tematyka kursu jest odpowiedzią na potrzeby kadry kierowniczej SG średniego poziomu zarządzania dotyczące oczekiwanej tematyki szkoleniowej (zgłoszone przez jednostki organizacyjne SG i komórki organizacyjne KG SG w lutym 2014 r.). Treści programowe są więc zróżnicowane i przedstawione w sposób skrócony, a dotyczą następujących obszarów tematycznych: zarządzania potencjałem ludzkim (kompetencje kierownicze o charakterze „miękkim”), przepisów prawnych w SG oraz tematyki dodatkowej.

Zajęcia programowe na wszystkich edycjach kursu realizowali głównie wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych: płk SG rez. Wiesław Mrugała, ppłk SG Jarosław Jasiński, mjr SG dr Barbara Woźniak, mjr SG Elżbieta Chojnowska, mjr SG Justyna Błędniak-Czabrowska, a także zaproszeni eksperci z KG SG: Pani Krystyna Iwaniuk (Sztab Komendanta Głównego SG) i ppłk SG Paweł Karpiński z Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG. W ramach tematyki dodatkowej realizowanej na kursie zajęcia prowadzili: mjr SG Janusz Stasica, kpt. SG Tomasz Sondej, st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan, st. chor. SG Jarosław Kowalski.

Uczestnicy zajęć pozytywnie ocenili zaproponowaną ofertę szkoleniową, podkreślając jej przydatność, interesujący sposób prowadzenia zajęć i podejście wykładowców oraz sprzyjanie nieskrępowanej wymianie poglądów i doświadczeń uczestników. W informacji zwrotnej (ankiety ewaluacyjne, opinie słuchaczy przekazywane bezpośrednio w rozmowie z wykładowcami) wyrażano przede wszystkim uznanie dla zaangażowania wykładowców oraz samego pomysłu takiej formy doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej.

 
„Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych – kurs podstawowy” PDF Drukuj Email

W dniach 08-12.12.2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się ostatnia w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. W szkoleniu wzięło udział 14 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych dokonują kontroli drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych pod kątem zgodności przewozu z wymogami Umowy europejskiej ADR.

Podczas szkolenia omówiono w szerokim zakresie te zagadnienia Umowy ADR, które istotne są z punktu widzenia kontroli takiego przewozu, tj.:

 • podstawy prawne dokonywania kontroli,
 • klasyfikacja materiałów niebezpiecznych,
 • wyłączenia z przepisów ADR,
 • sposoby przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • dokumentacja przewoźnika,
 • oznakowanie sztuk przesyłki oraz pojazdu,
 • wyposażenie samochodu.

Uczestnicy nabyli również praktyczne umiejętności dotyczące sporządzania dokumentacji kontrolnej. Kurs przeprowadzili wykładowcy z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

 

DSC 0003

DSC 0005

DSC 0008

 
Ostatnia tegoroczna edycja „Treningu bezpiecznej jazdy” PDF Drukuj Email

 W dniach 01 - 05 grudnia instruktorzy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych zrealizowali ostatnią tegoroczną edycję kursu doskonalącego „Trening bezpiecznej jazdy”.

111

W tym roku zrealizowano 17 edycji kursu. W ofercie Ośrodka kurs znajduje się od 11 lat ciesząc się niesłabnącą popularnością. Rokrocznie w ramach zapotrzebowania z jednostek organizacyjnych doskonalenie techniki jazdy znajduje stałe miejsce wśród najbardziej oczekiwanej tematyki doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy naszej formacji.

Kurs zwraca uwagę na niedoskonałości w technice jazdy kierujących, mogące powodować w nietypowych sytuacjach drogowych trudności z poradzeniem sobie w zmianie toru jazdy czy skutecznym zatrzymaniu pojazdu.

Odpowiednio dobrane treści zajęć teoretycznych i powiązanych z nimi ćwiczeń mają na celu uświadomienie kierowcy prawdziwych przyczyn drogowych niepowodzeń. Utrwalane latami automatyzmy w kierowaniu pojazdem przydają się najczęściej w typowych sytuacjach drogowych, na które przygotowani jesteśmy dzięki umiejętności uczenia się i adaptacji do warunków oferowanych przez uporządkowany system ruchu drogowego.

Co jednak w sytuacji gdy ktoś lub coś ten porządek zakłóci? Wyobraźmy sobie funkcjonariusza, który jedzie w akcji związanej z zapewnieniem porządku publicznego i nagle na jego drogę wybiegnie dziecko, zahamuje przed nim pojazd, wbiegnie pieszy na przejście, nieoczekiwanie wjedzie rowerzysta, wtargnie pieszy zza autobusu? Okazuje się, że szanse poradzenia sobie z trudną sytuacją drogową kształtują się mniej więcej na poziomie pół na pół, z czego większość stanowiąca połowę szansy to po prostu szczęście. Co zrobić by oprócz szczęścia coś jeszcze stanowiło o powodzeniu akcji ratowania się w wymienionych wyżej i podobnych sytuacjach? Odpowiedzi na te trudne pytania starają się udzielić instruktorzy podczas żmudnego i niełatwego treningu.

Zapraszamy do udziału w zajęciach w roku 2015.

112

113

114

115

116

 
Kurs doskonalący pt. „Wykorzystanie elementów walki wręcz – poziom zaawansowany” PDF Drukuj Email

wrecz

W dniach od 01 do 05 grudnia bieżącego roku instruktorzy Zespołu Wychowania Fizycznego COS SG przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Wykorzystanie elementów walki wręcz – poziom zaawansowany”, w którym brało udział 12 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych SG. Program kursu został opracowany na podstawie sugestii zgłaszanych przez osoby, które w ramach realizacji zadań służbowych mogą być narażone na bezprawny zamach ze strony osób posługujących się zróżnicowanymi technikami ataku. Mając powyższe na uwadze w trakcie realizacji zajęć instruktorzy szczególną uwagę przywiązywali do nauki i doskonalenia technik odpierania bezprawnego zamachu na funkcjonariusza w trakcie realizacji zadań służbowych, w tym odpierania ataku osoby posługującej się niebezpiecznym narzędziem.

 
Informacja o kursie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy PDF Drukuj Email

PicsArt 1418210904919

 

W dniach 01-10.12.2014 odbył się kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w którym wzięło udział 18 osób. Kurs realizowany był przez Zespół Zabezpieczenia Logistycznego z Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Za wartość merytoryczną kursu odpowiedzialni byli Ratownicy Medyczni : chor. sztab. SG Krzysztof Maczan, chor. SG Mateusz Chyła a także szkoleniowiec roku Krzysztof Mayer.

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kursantów i stanu ich wiedzy możliwa była realizacja dużej ilości zajęć praktycznych. Podczas ćwiczeń funkcjonariusze szlifowali umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia życica przy wykorzystaniu zestawów ratowniczych.

PicsArt 1418210814132

PicsArt 1418211000942

 


Strona 1 z 16