Aktualności

Kontrola transportu drogowego. PDF Drukuj Email

W dniach 13-17 kwietnia 2015r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt.: „Kontrola transportu drogowego". Podczas szkolenia w ramach współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego odbyły się zajęcia praktyczne w miejscowości Mostowo. W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

20150421

20150421a

20150421b

 

 

 
Kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna – odnowienie uprawnień. PDF Drukuj Email

W dniach od 30 marca do 2 kwietnia w COSSG odbyła się druga w tym roku edycja kursu doskonalącego - Kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna – odnowienie uprawnień.

W szkoleniu udział wzięło 20 funkcjonariuszy wykonujących obowiązki związane z kontrolą radiometryczną z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, oraz Śląsko-Małopolskiego  Oddziału Straży Granicznej.

20150413m

Szkolenie to jest adresowane dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Podczas szkolenia uczestnicy zaktualizowali posiadaną wiedzę w zakresie aktów prawnych i dokumentacji wymaganej podczas przewozu materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim doskonalili umiejętności posługiwania się sprzętem radiometrycznym, wykonywania czynności pokontrolnych i postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez wykładowców z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego  Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz Zespołu Służby Granicznej Zakładu Ogólnozawodowego COSSG.

20150413n

 
Kurs doskonalący pt. „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika” PDF Drukuj Email

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniu 20 marca 2015 roku zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt. „Coaching jako narzędzie wspierające pracę kierownika” adresowanego do kadry kierowniczej SG niższego i średniego szczebla zarządzania. Grupa 11 funkcjonariuszy pochodziła z Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału SG oraz Centrum Szkolenia SG.

Kurs przeznaczony jest dla kierowników, którzy chcą poznać metody coachingowego stylu pracy, wczuć się w rolę coacha, pogłębić i rozwinąć swoje kompetencje w tym zakresie oraz nabyć umiejętność budowania relacji służącej osobistemu rozwojowi, a także rozwojowi zawodowemu podwładnych. Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu jest nowym obszarem wiedzy umożliwiającym podnoszenie efektywności planowania i realizowania działań kierownika poprzez inspirowanie, motywowanie, kształtowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań, udzielanie informacji zwrotnej, wydobywanie potencjału członków zespołu.

Zajęcia na kursie realizowali wykładowcy Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: mjr SG Elżbieta Chojnowska i mjr SG dr Barbara Woźniak.

Przeprowadzone zajęcia bardzo pozytywnie zostały odebrane przez uczestników kursu. W informacji zwrotnej w postaci ankiet ewaluacyjnych, jak i opinii słuchaczy przekazywanych bezpośrednio w rozmowie z wykładowcami, wyrażano wysokie uznanie dla zaangażowania i profesjonalnego ich podejścia, szczególnie kompetencji coacha – mjr SG E. Chojnowskiej. Podkreślano przydatność treści programowych w różnych sytuacjach służbowych i warsztatowy sposób ich realizacji, a także stworzenie atmosfery dla swobodnej wymiany swoich podglądów i doświadczeń dotyczących kierowania ludźmi.

 
Trening jazdy motocyklem lekkim PDF Drukuj Email

W dniach 24 - 27 marca instruktorzy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych przeprowadzili pierwszą edycję kursu doskonalącego „Trening jazdy motocyklem lekkim – dla osób posiadających prawo jazdy kat. B”.

Od 25 sierpnia 2014 roku ustawodawca rozszerzył uprawnienia do kierowania w zakresie kategorii B prawa jazdy. Osoby posiadające prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat mogą poruszać się motocyklem lekkim o pojemności silnika 125 cm3 , mocy nie przekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającym 0,1 kW/kg.

Oznacza to, że funkcjonariusze, posiadający prawo jazdy kat. B co najmniej 3 lata, mogą pełnić służbę z wykorzystaniem motocykli lekkich. Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z nabyciem nowych umiejętności w COSSG uruchomiono kurs doskonalący dla osób, które w służbie będą korzystały z motocykla jako środka transportu, a nie posiadają doświadczeń związanych z jazdą jednośladem.

Technika kierowania motocyklem różni się diametralnie od jazdy samochodem. Motocykl wymaga nauczenia się wielu automatyzmów nie znanych kierowcy samochodu osobowego. Trudniejsza obserwacja drogi, ze względu na stosowanie kasków ochronnych, wykorzystanie rąk do przyspieszania, hamowania i wysprzęglania - to tylko niektóre elementy techniki jazdy wymagające nauczenia i utrwalenia zanim motocykl stanie się bezpiecznym narzędziem w rękach funkcjonariuszy.

W ramach zajęć słuchacze zajmowali się nauką i treningiem:

-         obsługi motocykla;

-         ruszania, przyspieszania, zmiany biegów, zatrzymywania;

-         hamowania awaryjnego;

-         jazdy po drogach o małym natężeniu ruchu;

-         jazdy po bezdrożach.

Uczestnicy kursu wysoko ocenili możliwość treningu w rozmaitych warunkach drogowych, a także otrzymane wskazówki techniki jazdy, które w połączeniu z właściwościami terenowymi motocykli przydadzą się w codziennej służbie.

 
Szkolenie dla funkcjonariuszy Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku PDF Drukuj Email

W dniach 17-26 marca br., wykładowcy Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzili szkolenie z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego dla funkcjonariuszy Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. Zajęcia obejmowały doskonalenie umiejętności niezbędnych podczas ochrony fizycznej Ośrodka oraz doprowadzania osób, ze szczególnym uwzględnieniem użycia siły fizycznej, pałki teleskopowej, paralizatora elektrycznego oraz technik transportowania i doprowadzania osób. 

 
Uroczyste pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę PDF Drukuj Email

31 marca br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Komendant Ośrodka płk SG Grzegorz Skorupski uroczyście pożegnał Panów: płk. SG rez. Wiesława Mrugałę oraz Pana Henryka Jezierskiego, wieloletnich pracowników naszej Szkoły, w związku z ich odejściem na emeryturę.

 

Pan płk SG rez. Wiesław Mrugała od lat jest związany z naszym Ośrodkiem. Od 1 grudnia 2008 r. wykonuje obowiązki na stanowisku głównego specjalisty Zespołu Kwalifikacji Kierowniczych i Językowych Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Posiadane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe przełożyły się w ogromnej mierze na wzbogacenie oferty szkoleniowej naszego Ośrodka. Pan płk SG rez. Wiesław Mrugała od wielu lat wpływa na proces szkolenia funkcjonariuszy SG przez realizację zajęć dydaktycznych z kadrą kierowniczą SG i przyszłymi oficerami, dzieląc się z kolejnymi grupami słuchaczy nie tylko wiedzą, ale i własnym doświadczeniem. W kontaktach dydaktycznych z kursantami wyróżniają go posiadane kompetencje merytoryczne, jak i wysoka kultura osobista i życzliwość.

Staż pracy Pana płk. w Ośrodku wynosi 6 lat i 4 miesiące, natomiast łączny staż służby i pracy w WOP/SG wynosi ponad 34 lata. Warto podkreślić odznaczenia, którymi został uhonorowany podczas pełnienia służby / pracy i są to: Odznaka „Za zasługi w ochronie porządku publicznego, Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Brązowa Odznaka „W służbie narodu, Brązowy Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju, Odznaka Straży Granicznej, „Brązowy Krzyż Zasługi oraz Medal Pamiątkowy za zasługi dla Koszalina. Ponadto Pan płk SG rez. Wiesław Mrugała został wyróżniony tytułem „Szkoleniowiec Roku” – na wniosek Kapituły Wykładowcy Roku w dniu 10.10.2012 r.

Pan Henryk Jezierski od 1 czerwca 1992 r. związany jest z Wydziałem Techniki i Zaopatrzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia, w którym realizował czynności m.in. na stanowiskach starszego inspektora nadzoru, technika, inspektora, starszego inspektora, specjalisty  - koordynatora, a od 10 marca ubiegłego roku specjalisty w Referacie Budownictwa Sekcji Infrastruktury. Łączny staż pracy Pana Jezierskiego wynosi ponad 45 lat. Za osiągnięcia w pracy odznaczony został Srebrnym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” –oraz „Brązowym Krzyżem Zasługi”. Warto podkreślić, że Pan Jezierski w wykonywaniu powierzonych mu zadań wykazywał się zawsze rzetelnością, kompetencją i zaangażowaniem. 

Komendant COS SG płk SG Grzegorz Skorupski podziękował odchodzącym na emeryturę za wkład pracy wniesiony na rzecz naszego Ośrodka, ich kompetencje i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych obowiązków oraz przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

 
Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania. PDF Drukuj Email

W dniach 09 - 20.03.2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  ostatni z czterech zjazdów intensywnego kursu języka angielskiego pt.: „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” (II edycja dla kierowników grup/kierowników zmian).  

Uczestnikami kursu byli kierownicy grup i kierownicy zmian z placówek Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląsko-Małopolskiego oddziału SG oraz dywizjonów Morskiego Oddziału SG. Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG: por. SG Paweł Palonek oraz st. chor. SG Donata Krajewska. Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Słuchacze wykazali się dużą kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania konkretnych zadań językowych. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym w formie ustnej i pisemnej.

20150325

 
Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem. PDF Drukuj Email

W dniach 18 – 20 marca 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Gospodarowanie mieniem”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadwiślańskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych i Komendy Głównej SG.

20150323m

Podczas trzydniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych, ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu planowania finansowego, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

20150323n

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu indywidualnych technik ratunkowych. PDF Drukuj Email

W dniach 17 – 19 marca 2015 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizował szkolenie specjalistyczne z zakresu indywidualnych technik ratunkowych skierowane do funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy pełnia służbę na jednostkach pływających. Kurs przeprowadzili: ppłk SG Adam Gryczman i kpt. SG Tomasz Sondej.

20150323

20150323a

Podczas trzydniowego pobytu na kursie słuchacze mieli możliwość m.in. nabycia umiejętności w zakresie rozróżniania rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowania i używania środków ratunkowych znajdujących się na statku, posługiwania się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, obsługiwania radiowych środków wzywania pomocy, zachowywania się w sytuacjach, takich jak: opuszczanie statku, przebywanie w tratwie ratunkowej i łodzi ratunkowej, przebywanie w wodzie. 

20150323b  20150323c

 

 

 

 
Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. PDF Drukuj Email

W dniach 9-18.03.2015 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego ZKLiK COS SG zrealizował kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 12 osób. Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan oraz chor. SG Mateusz Chyła.

24331

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników, zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, co umożliwiło prowadzącym organizację realistycznych pozoracji. Kursanci mogli przekonać się jak ważne dla ratowników jest zabezpieczenie się przed krwią poszkodowanego, a także jak korzystać ze sprzętu medycznego  znajdującego się w torbie R1 przy zanieczyszczonych rękawiczkach.

kpp 18.03.2015

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

 


Strona 1 z 17