Aktualności

Kurs doskonalący „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych”. PDF Drukuj Email

W dniach 24 – 27.02.2015r. w COSSG w Koszalinie odbył się kurs doskonalący „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Szkolenie prowadzili: ppłk SG Jacek KRÓLIKOWSKI – wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego, ppłk SG Marek PIÓRKOWSKI – starszy wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego oraz mjr SG Paweł DŁUGOSZ -  wykładowca Zespołu Zabezpieczenia  Logistycznego. Grupa szkoleniowa liczyła 12 osób reprezentujących Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędy Wojewódzkie, którzy prowadzą sprawy związane z pobytem cudzoziemca na terytorium RP.

W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się systemem Pobyt v.2 oraz zostali zapoznani z procedurą w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu.

20140229

 

 
Kurs doskonalący języka angielskiego PDF Drukuj Email

W dniach 16-27.02.2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  ostatni z czterech zjazdów intensywnego kursu języka angielskiego pt.: Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” (I edycja dla kadry kierowniczej  średniego szczebla zarządzania). Uczestnikami kursu byli komendanci i zastępcy komendantów placówek SG oraz dywizjonu SG pochodzący z Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Bieszczadzkiego, oraz Morskiego Odziału SG.  Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka  Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz st. chor. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia.

Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło rozwijać kompetencje językowe uczestników. Podczas szkolenia słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym w formie ustnej i pisemnej.  

 

 
Kurs doskonalący dla funkcjonariuszy SG z zakresu nauki języka niemieckiego – poziom podstawowy, moduł I. PDF Drukuj Email

 

W terminie od 2 do 20 lutego 2015 roku w COSSG został zrealizowany „Kurs doskonalący dla funkcjonariuszy SG z zakresu nauki języka niemieckiego – poziom podstawowy, moduł I”.

 

Ten 3-tygodniowy kurs doskonalący jest pierwszym z trzech modułów etapu I szkolenia językowego realizowanego w ramach tzw.”Koncepcji polsko-niemieckiego szkolenia językowego”, którego uczestnikami są funkcjonariusze z MOSG. Całkowity czas trwania i termin realizacji kursu obejmuje 216 godzin lekcyjnych podzielonych na 3 moduły szkoleniowe, z których każdy trwa trzy tygodnie.

 

Podobnie jak moduł I, tak i moduły II i III realizowane będą w COSSG w Koszalinie. Natomiast dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego ośrodka szkolenia AFZ Ost Neustrelitz, polscy funkcjonariusze SG w ramach zajęć programowych będą pracować pod okiem wykładowcy z Niemiec.

 

Funkcjonariusze z MOSG rozpoczną moduł II już 9 marca i będą kontynuować  naukę przez trzy tygodnie tj. do 27 marca.

 

 
„Międzynarodowy przewóz odpadów i materiałów niebezpiecznych – poziom zaawansowany”. PDF Drukuj Email

W dniach 16 – 20.02.2015r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zrealizowano pierwszą w 2015 roku edycję kursu doskonalącego „Międzynarodowy przewóz odpadów i materiałów niebezpiecznych – poziom zaawansowany”.

20150225

Działania dotyczące kontroli transgranicznego przewozu odpadów i towarów niebezpiecznych  związane są bezpośrednio z wykonywaniem ustawowych zadań Straży Granicznej i wiążą się między innymi z zapobieganiem transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, przez granicę państwową szkodliwych substancji chemicznych, odpadów a także z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.

20150225a 

W szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej dokonujący oraz nadzorujący kontrolę transportu drogowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i odpadów, którzy ukończyli kursy doskonalące z zakresu drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz transgranicznego przemieszczania odpadów na poziomie podstawowym. Uczestnictwo w szkoleniu umożliwiło zaktualizowanie i rozszerzanie kompetencji zawodowych. Uczestnicy kursu kształtowali umiejętności w zakresie stosowania przepisów regulujących przedmiotową problematykę  w odniesieniu do realnej sytuacji problemowej, a także określania procedur postępowania w konkretnym przypadku kontroli.

W szkoleniu uczestniczyło 18 funkcjonariuszy. Kurs przeprowadzili wykładowcy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. 

20150225b

 
Kurs doskonalący z zakresu postępowań wyjaśniających - szkodowych PDF Drukuj Email

W dniach  17 – 20 lutego 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono kolejną edycję kursu doskonalącego „Postępowanie wyjaśniające – szkodowe”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników, przewidzianych do prowadzenia postępowań wyjaśniających na okoliczność ujawnienia szkody w majątku Straży Granicznej. W przedsięwzięciu wzięło udział 16 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadodrzańskiego,  Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Głównej SG.

20150224z

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie, pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka, funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu prowadzenia i dokumentowania czynności związanych z prowadzeniem postępowania wyjaśniającego – szkodowego. W trakcie szkolenia jego uczestnicy mieli niecodzienną okazję do podzielenia się własnym doświadczeniem oraz wieloma ciekawymi sytuacjami, z jakimi zetknęli się w realizowanych procedurach postępowań wyjaśniających. Ważną częścią szkolenia była jego strona praktyczna, w trakcie której słuchacze wykonali szereg ćwiczeń, polegających na sporządzeniu dokumentów wymaganych w postępowaniu wyjaśniającym – szkodowym. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 
Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. PDF Drukuj Email

W dniach 9-18.02.2015r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego ZKLiK COS SG w osobach st. chor. sztab. SG Krzysztofa Maczana i chor. SG Mateusza Chyły zrealizował pierwszą z dziewięciu zaplanowanych na ten rok edycję kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w którym wzięło  udział  10 osób.

201502241 

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

201502242

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników udało się zorganizować fantastyczne, realistyczne pozoracje. Umożliwiły one przećwiczenie niemalże rzeczywistych przypadków zagrożenia życia z którymi muszą poradzić sobie ratownicy podczas akcji ratowniczych.

201502243

 

 
Kurs doskonalący pt.: „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy”. PDF Drukuj Email

W dniach od 9 do 13 lutego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizowano pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego pt.: „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”. W szkoleniu wzięło udział 15 funkcjonariuszy z Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej.

2010217a

Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas transportowania odpadów. Funkcjonariusze nabyli  kompetencje zawodowe umożliwiające sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt, określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

 

 
Kurs doskonalący: Prawo Zamówień Publicznych – poziom podstawowy PDF Drukuj Email

W dniach  2 – 6 lutego 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Prawo Zamówień Publicznych – poziom podstawowy”. Adresatami kursu byli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej o najkrótszym stażu pracy w komórkach zajmujących się prowadzeniem procedur o udzielenie zamówień publicznych oraz osoby, które bezpośrednio nie prowadzą procedur, ale z uwagi na zajmowane stanowiska służbowe są zainteresowane wymienioną problematyką.

W szkoleniu wzięło udział 24 funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Śląsko – Małopolskiego i Warmińsko - Mazurskiego Oddziału SG, Centrum Szkolenia SG, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG oraz Komendy Głównej SG.

20150209a

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie, pod okiem wykładowców  Ośrodka, uczestnicy kursu zaznajomili się z trybami udzielania zamówień publicznych, przygotowania wniosku o zamówienie publiczne, procedurą składania i zawierania umów oraz środkami ochrony prawnej przysługującej m. in. wykonawcy. Zajęcia teoretyczne poparte zostały szeregiem ćwiczeń dotyczących takiej tematyki, jak: opis przedmiotu zamówienia, wyłączenia z systemu zamówień publicznych, wniosek o zamówienie publiczne i odbiór przedmiotu zamówienia.

20150209b

Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 
Kurs doskonalący „Wykorzystanie technik walki wręcz” PDF Drukuj Email

W dniach 15 - 19 grudnia 2014r. na terenie Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu wykładowcy Zespołu Wychowania Fizycznego Zakładu Ogólnozawodowego przeprowadzili kurs doskonalący „Wykorzystanie technik walki wręcz”. W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy z Nowego Sącza.

Szkolenie obejmowało następujące obszary z zakresu technik interwencji:

  • Samoobrona w parterze.
  • Techniki obrony przed ciosami, kopnięciami, duszeniami.
  • Techniki odpierania zamachu na funkcjonariusza.
  • Zatrzymywania szczególnie niebezpiecznych osób.
  • Taktyka i techniki interwencji w pojazdach.
  • Kontrola ruchu drogowego.
  • Przeszukiwanie pomieszczeń i budynków.
  • Wychowanie fizyczne.
  • Prawo

Umiejętności z zakresu samoobrony i walki wręcz oraz prowadzenia bezpiecznej interwencji,  które nabyli słuchacze podczas szkolenia pozwolą im w sposób bezpieczny
i  skuteczny wykonywać obowiązki służbowe. 

 

 
Kurs doskonalący „transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy” PDF Drukuj Email

 

W dniach od 15 do 19 grudnia w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej
w Koszalinie miała miejsce ostatnia tym roku edycja kursu doskonalącego „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”.

W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Morskiego Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

       Podobnie jak podczas poprzednich edycji, uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas transportowania odpadów. Funkcjonariusze nabyli  kompetencje zawodowe umożliwiające sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt, określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

 

 


Strona 1 z 16