Aktualności

Szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. PDF Drukuj Email

W dniach od 20 do 24 października w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna w tym roku edycja szkolenia specjalistycznego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej.

20141031

W szkoleniu udział wzięli funkcjonariusze z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, wykonujący obowiązki związane z kontrolą radiometryczną w PSG Warszawa Okęcie oraz  PSG Bydgoszcz, a także 22 strażaków z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych specjalizujących się w ratownictwie chemicznym i funkcjonariusze koordynujący te działania w komendach miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, a przede wszystkim zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Funkcjonariusze nabyli  umiejętności w zakresie posługiwania się sprzętem do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych oraz poznali podstawy ochrony radiologicznej.

20141031a

Szkolenie przeprowadzili: kpt. SG Łukasz Kukiełczyński z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych oraz por. SG Mariusz Wiśniewski z Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

 
Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. PDF Drukuj Email

W dniach 20-29.10.2014 r. w COSSG odbył się kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w którym wzięło  udział  18 osób.

201410301

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

201410302

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kursantów udało się zorganizować fantastyczne, realistyczne pozoracje.  Umożliwiły  one  przećwiczenie prawie rzeczywistych przypadków zagrożenia życia  z którymi muszą poradzić sobie ratownicy ratując życie.

201410303

201410304

201410305

 
Kurs doskonalący: Prawo Zamówień Publicznych – poziom średniozaawansowany. PDF Drukuj Email

W dniach  27 – 31 października 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbywa się kolejna edycja kursu doskonalącego „Prawo Zamówień Publicznych – poziom średniozaawansowany ”. Adresatami kursu są funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, którzy uczestniczą lub będą uczestniczyć w pracach komisji przetargowych, posiadających podstawowe wiadomości z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych. W szkoleniu bierze udział 9 funkcjonariuszy i pracowników Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału SG oraz Karpackiego Ośrodka Wsparcia SG.

20141030a

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie, pod okiem wykładowców  Ośrodka, uczestnicy kursu usystematyzują swoją wiedzę w zakresie trybów udzielania zamówień publicznych i zasad ich stosowania, elementów składowych SIWZ i przepisów regulujących zasady jej opracowania oraz rodzajów dokumentów, jakie sporządza komisja przetargowa. 

20141030b

Kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

20141030c

 

 
Kurs doskonalący pt.: “Decyzje administracyjne w transporcie drogowym". PDF Drukuj Email

W dniach 20-24 października 2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizowano kurs doskonalący pt.: „Decyzje administracyjne w transporcie drogowym".

W szkoleniu wzięło udział 17 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Kurs przeprowadzili kpt. SG Dariusz Znaczko i chor. SG Agnieszka Gogolińska z Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia z zakresu:

· prawa administracyjnego

· postępowania administracyjnego,

· decyzji administracyjnych,

· wykorzystania procedury administracyjnej w przypadku ujawnienia naruszeń ustawy o Transporcie Drogowym,

· sporządzania decyzji administracyjnych w oparciu o zebrany materiał dowodowy,

· postępowania odwoławczego.

Zajęcia z podstaw ogólnych prawa administracyjnego przeprowadził Pan Jerzy Gomółka z Zespołu Prawa Zakładu Operacyjno - Rozpoznawczego COS SG.

W czasie kursu wykład pt.: „Problematyka postępowań kontrolnych i administracyjnych po zmianie stanu prawnego w oparciu o przepisy nowelizacji ustawy o transporcie drogowym” przeprowadziła Pani Monika Łaski – Naczelnik Wydziału Prawnego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ze Szczecina.

20141029b

 
Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem PDF Drukuj Email

W dniach  15 – 17 października 2014 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono drugą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Gospodarowanie mieniem”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych.              W przedsięwzięciu wzięło udział 24 funkcjonariuszy i pracowników Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych i Komendy Głównej SG.

Podczas trzydniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu planowania finansowego, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Prowadzone zajęcia poparte zostały pokazami dokumentacji materiałowej, ewidencji rzeczowych aktywów majątku, dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz wizytą w Centralnym Magazynie Mundurowym SG. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 
Kurs doskonalący „Trening jazdy taktycznej” PDF Drukuj Email

W dniach 13 – 17 października instruktorzy techniki jazdy Zespołu Zabezpieczenia Technicznego przeprowadzili pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Trening jazdy taktycznej”.

W trakcie kursu funkcjonariusze doskonalili umiejętności z zakresu techniki jazdy zdobyte na kursie „Trening bezpiecznej jazdy ”. Każdy słuchacz miał niecodzienną okazję sprawdzać i korygować swoje reakcje za kierownicą w nowych sytuacjach stworzonych za pomocą specjalnie przygotowanych ćwiczeń.

Tygodniowy cykl zajęć w stosunku do kursu bezpiecznej jazdy poszerzony został m. in. o treningi:

-         wykorzystywania dynamicznej zmiany nacisku osi pojazdu,

-         jazdy pod wpływem stresu,

-         reakcji kierowcy w poślizgu nadsterownym i podsterownym,

-         dynamicznego rozpędzania, hamowania i redukcji biegów w trakcie hamowania,

-         dynamicznej zmiany pasa ruchu ze stabilizacją pojazdu i hamowaniem degresywnym.

Kurs podsumowany został testem szybkościowym, podczas którego słuchacze otrzymali zadanie wykorzystania umiejętności zdobytych na zajęciach. Dodatkowym utrudnieniem były warunki jazdy, które symulowały działanie w stresie wywołanym presją czasu i rywalizacji. W tych okolicznościach instruktorzy nie pozwalali odpocząć kierowcom i skrupulatnie dokonywali oceny stylu jazdy i stosowania w praktyce przekazanych wskazówek techniki jazdy.

Uczestnicy kursu po raz kolejny przekonali się, że sprawne kierowanie pojazdem w nietypowych sytuacjach jakie mogą stwarzać okoliczności pełnienia służby, wymaga pełnej koncentracji, właściwej techniki jazdy, respektu do praw fizyki, a przede wszystkim ciągłego doskonalenia algorytmów postępowania i automatyzmów za kierownicą przewidzianych do wykorzystania w najtrudniejszych warunkach jazdy.

 

 
Kurs doskonalący "Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy". PDF Drukuj Email

W dniach od 13 - 17.10.2014 r. w COSSG w Koszalinie odbyła się piąta w tym roku edycja kursu doskonalącego „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”.

20141020
W szkoleniu wzięło udział 23 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG w Koszalinie. Podobnie jak podczas poprzednich edycji uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych, a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas przemieszczania odpadów. Funkcjonariusze nabyli kompetencje zawodowe umożliwiające im sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt oraz określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

20141020b

20141020a

20141020c

 

 

 
Kolejna edycja kursu doskonalącego „Kontrola tachografów cyfrowych". PDF Drukuj Email

W dniach 13-17.10.2014r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego „Kontrola tachografów cyfrowych".

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia tj.:

  • regulacje prawne związane z systemem tachografów cyfrowych,
  • różnice pomiędzy tachografami analogowymi a cyfrowymi,
  • budowa i obsługa tachografów cyfrowych,
  • analiza zapisów urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców,
  • pobieranie i archiwizacja danych z tachografów cyfrowych i kart chipowych,
  • przebieg czynności przy kontroli tachografów cyfrowych.

Podczas kursu wykorzystywane były symulatory tachografów cyfrowych, klucze i czytniki do pobierania danych z ww. urządzeń oraz specjalistyczne oprogramowanie do analizy aktywności pojazdów i kierowców. W szkoleniu wzięło udział 18 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Kurs przeprowadził kpt. SG Dariusz Znaczko z Zespołu Zabezpieczenia  Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych.

20141017h

 
Konferencja w Ciechanowie. PDF Drukuj Email

8 października br. po ponad 75 latach, do Ciechanowa symbolicznie powróciła Straż Graniczna. Miasto to do wybuchu II wojny światowej było siedzibą Mazowieckiego Okręgowego Inspektoratu Straży Granicznej. Jego ostatni komendant, nadinspektor Jakub Witold Chmura poległ w obronie Warszawy, dowodząc 360 pułkiem piechoty.  Okazją do przypomnienia dawnych wydarzeń stała się ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona ciechanowskiemu inspektoratowi, zorganizowana przez komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz dyrekcję Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie pod patronatem komendanta głównego Straży Granicznej. W konferencji wzięli udział m.in. byli wykładowcy z naszego Ośrodka: ppłk SG rez. Zdzisław Smardzewski oraz ppłk SG rez. dr Wojciech Grobelski, który wygłosił referat pt. „Umundurowanie i symbolika Straży Granicznej II RP na przykładzie MIO SG w Ciechanowie”. Dodatkową atrakcją dla mieszkańców miasta było uroczyste ślubowanie nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy oraz koncert orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

 20141014

 

 20141014a

 

 20141014b

 20141014d

 
Kurs doskonalący z zakresu radzenia sobie ze stresem psychologicznym. PDF Drukuj Email

W dniach: 07-10.10.2014 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbył się kurs doskonalący „Zarządzanie stresem - radzenie sobie z presją czasu i obciążeniem stresem zawodowym”. Celem kursu było trenowanie umiejętności kontroli nadmiernego stresu i zarządzania czasem. Organizatorem szkolenia był Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych. Zajęcia realizowali: mjr SG Justyna Błędniak Czabrowska,  mjr SG Monika Stanisławska oraz por. SG Katarzyna Tomczak, która prowadziła zajęcia ruchowe w terenie,
a mjr SG Marek Kulon na basenie pływackim.

Celem kursu było obniżenie napięcia w życiu zawodowym i osobistym poprzez trenowanie technik radzenia sobie ze stresem i zarządzania czasem. Podczas czterech dni uczestnicy kursu brali udział w ćwiczeniach relaksacyjnych i ruchowych obniżających napięcie psychofizyczne oraz uczyli się stosowania konstruktywnych strategii rozwiązywania problemów.

Stres został wpisany w naturę naszego życia zawodowego i prywatnego, nie sposób przed nim uciec; oprócz umiejętności zawodowych funkcjonariusze potrzebują rozwijać w sobie potencjał osobisty i odporność na różnorodne trudności w pracy oraz życiu osobistym. Badania pokazują, że zadowolony i zrównoważony emocjonalnie pracownik, funkcjonariusz jest o ponad 130 proc. mniej podatny na wypalenie zawodowe i aż o 32 proc. bardziej zaangażowany w pracę. W związku z tym, że kondycja psychiczna i fizyczna wpływa na jakość wykonywanej pracy, warto poświęcić uwagę temu, by kształtować w sobie umiejętność radzenia ze stresem.

20141013

 


Strona 1 z 15