Aktualności

Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania. PDF Drukuj Email

W dniach 09 - 20.03.2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  ostatni z czterech zjazdów intensywnego kursu języka angielskiego pt.: „Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” (II edycja dla kierowników grup/kierowników zmian).  

Uczestnikami kursu byli kierownicy grup i kierownicy zmian z placówek Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląsko-Małopolskiego oddziału SG oraz dywizjonów Morskiego Oddziału SG. Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka Szkolenia SG: por. SG Paweł Palonek oraz st. chor. SG Donata Krajewska. Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia. Słuchacze wykazali się dużą kreatywnością oraz zaangażowaniem podczas wykonywania konkretnych zadań językowych. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym w formie ustnej i pisemnej.

20150325

 
Kurs doskonalący z zakresu gospodarowania mieniem. PDF Drukuj Email

W dniach 18 – 20 marca 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Gospodarowanie mieniem”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących na stanowiskach magazynierów, zaopatrzeniowców oraz księgowych granicznych jednostek organizacyjnych. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadwiślańskiego oraz Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych i Komendy Głównej SG.

20150323m

Podczas trzydniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych, ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu planowania finansowego, gospodarki materiałowej, zamówień publicznych oraz inwentaryzacji rzeczowych składników majątku. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

20150323n

 
Szkolenie specjalistyczne z zakresu indywidualnych technik ratunkowych. PDF Drukuj Email

W dniach 17 – 19 marca 2015 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zrealizował szkolenie specjalistyczne z zakresu indywidualnych technik ratunkowych skierowane do funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, którzy pełnia służbę na jednostkach pływających. Kurs przeprowadzili: ppłk SG Adam Gryczman i kpt. SG Tomasz Sondej.

20150323

20150323a

Podczas trzydniowego pobytu na kursie słuchacze mieli możliwość m.in. nabycia umiejętności w zakresie rozróżniania rodzajów zagrożeń, które mogą wystąpić na statku, lokalizowania i używania środków ratunkowych znajdujących się na statku, posługiwania się pirotechnicznymi środkami sygnałowymi, obsługiwania radiowych środków wzywania pomocy, zachowywania się w sytuacjach, takich jak: opuszczanie statku, przebywanie w tratwie ratunkowej i łodzi ratunkowej, przebywanie w wodzie. 

20150323b  20150323c

 

 

 

 
Kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. PDF Drukuj Email

W dniach 9-18.03.2015 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego ZKLiK COS SG zrealizował kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w którym wzięło udział 12 osób. Kurs prowadzili st. chor. szt. SG Krzysztof Maczan oraz chor. SG Mateusz Chyła.

24331

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczestników, zajęcia przebiegały w bardzo przyjaznej atmosferze, co umożliwiło prowadzącym organizację realistycznych pozoracji. Kursanci mogli przekonać się jak ważne dla ratowników jest zabezpieczenie się przed krwią poszkodowanego, a także jak korzystać ze sprzętu medycznego  znajdującego się w torbie R1 przy zanieczyszczonych rękawiczkach.

kpp 18.03.2015

Wszyscy uczestnicy kursu ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł Ratownika, który  potwierdza nabyte umiejętności i wiedzę niezbędną do niesienia pomocy poszkodowanym w stanie zagrożenia życia.

 
Kurs doskonalący “Decyzje administracyjne w transporcie drogowym". PDF Drukuj Email

W dniach 9-13 marca 2015r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego pt.: „Decyzje administracyjne w transporcie drogowym". W szkoleniu wzięło udział 19 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.

201503121

Podczas szkolenia omówione zostały zagadnienia z zakresu:

· prawa administracyjnego

· postępowania administracyjnego,

· decyzji administracyjnych,

· wykorzystania procedury administracyjnej w przypadku ujawnienia naruszeń ustawy o Transporcie Drogowym,

· sporządzania decyzji administracyjnych w oparciu o zebrany materiał dowodowy,

· postępowania odwoławczego.

201503122

Kurs przeprowadzili: mjr SG Marek Świętanowski i kpt. Dariusz Znaczko. Zajęcia z podstaw ogólnych prawa administracyjnego przeprowadził Pan Jerzy Gomółka.

201503123

 
Szkolenie specjalistyczne „Oficer Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru”. PDF Drukuj Email

W dniach 02 – 06. 03. 2015 roku w COSSG w Koszalinie odbyła się kolejna edycja szkolenia specjalistycznego „Oficer Nadzoru Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru”. Szkolenie prowadzili:

ppłk SG Jacek KRÓLIKOWSKI -  wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego, ppłk SG Adam GRYCZMAN – starszy wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego i ppłk SG Marek PIÓRKOWSKI – starszy wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego. Grupa szkoleniowa liczyła 6 funkcjonariuszy z  Morskiego Oddziału SG.  

Szkolenie realizowane było w trybie mieszanym, składającym się z dwóch części. Pierwsza to zaliczenie części e-learningowej dostępnej w sieci Intranet. Wynik pozytywny z testów końcowych poszczególnych lekcji był warunkiem przystąpienia do drugiej części, która została zrealizowana w COS SG w Koszalinie – ZCON. Całość zakończyła się egzaminem oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

 

 
Kurs doskonalący „Transgraniczne przemieszczanie odpadów – poziom podstawowy” PDF Drukuj Email

W dniach od 02 do 06 marca w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie miała miejsce druga w tym roku edycja kursu doskonalącego „Transgraniczne przemieszczanie odpadów - poziom podstawowy”.

W szkoleniu wzięło udział 17 funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Uczestnicy poznali tematykę z zakresu uregulowań prawnych międzynarodowego obrotu odpadami, zasad identyfikacji i klasyfikacji odpadów, procedur notyfikacyjnych a także wymogów w zakresie dokumentacji stosowanej podczas transportowania odpadów. Funkcjonariusze nabyli  kompetencje zawodowe umożliwiające sprawne posługiwanie się przepisami regulującymi międzynarodowy obrót odpadami, dokonywanie oceny przewożonego ładunku pod kątem wypełnienia przesłanek do uznania go za odpad lub produkt, określanie dokumentacji wymaganej dla danego transportu odpadów.

Przedsięwzięcie realizowane było przez wykładowców Zespołu Zabezpieczenia Technicznego Zakładu Kompetencji Logistycznych i  Kierowniczych COSSG w Koszalinie.

 
Kurs doskonalący z zakresu przepisów gospodarki materiałowo - finansowej PDF Drukuj Email

W dniach  02 – 06 marca 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej przeprowadzono kolejną edycję kursu doskonalącego „Przepisy gospodarki materiałowo - finansowej”. Kurs skierowany jest do funkcjonariuszy i pracowników SG pracujących w pionie logistyki. W przedsięwzięciu wzięło udział 18 funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Śląsko - Małopolskiego  Oddziału Straży Granicznej oraz  Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG.

Podczas niemal tygodniowego pobytu w COS SG w Koszalinie pod okiem wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych ppłk SG Krzysztofa Omuleckiego oraz mjr SG Andrzeja Mazurka uczestnicy kursu pogłębiali wiadomości oraz podnosili umiejętności z zakresu dokumentacji materiałowej, ewidencji rzeczowych aktywów majątku, procesu sporządzania         i dekretowania dowodów księgowych, planowania i dokumentowania inwentaryzacji oraz prowadzenia i dokumentowania postępowania szkodowego. Kurs został zakończony testem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestników szkolenia.

 

 
Kurs doskonalący „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych”. PDF Drukuj Email

W dniach 24 – 27.02.2015r. w COSSG w Koszalinie odbył się kurs doskonalący „Praca w systemie Pobyt i ochrona danych osobowych dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Szkolenie prowadzili: ppłk SG Jacek KRÓLIKOWSKI – wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego, ppłk SG Marek PIÓRKOWSKI – starszy wykładowca Zespołu Zabezpieczenia Technicznego oraz mjr SG Paweł DŁUGOSZ -  wykładowca Zespołu Zabezpieczenia  Logistycznego. Grupa szkoleniowa liczyła 12 osób reprezentujących Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędy Wojewódzkie, którzy prowadzą sprawy związane z pobytem cudzoziemca na terytorium RP.

W trakcie szkolenia słuchacze mieli możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się systemem Pobyt v.2 oraz zostali zapoznani z procedurą w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych, w tym stosowania zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu.

20140229

 

 
Kurs doskonalący języka angielskiego PDF Drukuj Email

W dniach 16-27.02.2015 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbył się  ostatni z czterech zjazdów intensywnego kursu języka angielskiego pt.: Język angielski (kurs intensywny) cztery poziomy nauczania – A1, A2, B1, B2” (I edycja dla kadry kierowniczej  średniego szczebla zarządzania). Uczestnikami kursu byli komendanci i zastępcy komendantów placówek SG oraz dywizjonu SG pochodzący z Nadwiślańskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Bieszczadzkiego, oraz Morskiego Odziału SG.  Zajęcia prowadzili lektorzy języka angielskiego z Centralnego Ośrodka  Szkolenia SG: mjr SG Elżbieta Jurewicz oraz st. chor. SG Joanna Zylka.

Głównym celem kursu było nabycie niezbędnego zasobu kompetencji komunikacyjnych z zakresu języka angielskiego oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do podnoszenia  posiadanych sprawności językowych w drodze samokształcenia.

Program kursu realizowany był w oparciu o metodę komunikatywną, co w stopniu największym pozwoliło rozwijać kompetencje językowe uczestników. Podczas szkolenia słuchacze wykazali się dużą kreatywnością w komunikacji, zaangażowaniem i precyzją w wykonywanych zadaniach i ćwiczeniach. Kurs zakończył się egzaminem sprawdzającym w formie ustnej i pisemnej.  

 

 


Strona 1 z 17