Pożegnanie z mundurem

PDF Drukuj Email

Informacja nt. zakończenia służby przez płk. SG Krzysztofa Kołosa –
Kierownika Zakładu Prawa COSSG.

W dniu 17 maja br. o godzinie 1900 w Sali Kinowej koszalińskiego Centrum Kultury CK105 odbył się Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. Szerzej nt. koncertu pisaliśmy TUTAJ: w aktualnościach na naszej stronie internetowejhttp://cos.strazgraniczna.pl, jak i intranetowym portalu „W3”.

Podczas trwania koncertu podziękowano za minione lata w Straży Granicznej Panu płk. SG Krzysztofowi Kołosowi, który po bez mała 34 latach postanowił zakończyć służbę w naszej formacji.  Warto nadmienić, iż płk SG K. Kołos służył w koszalińskich jednostkach związanych z ochroną granic nieprzerwanie przez 30 lat!

Co istotne: 2 dni wcześniej, za szczególne zasługi w ochronie granicy państwowej, Minister Spraw Wewnętrznych mianował odchodzącego ze służby ppłk. SG Krzysztofa Kołosa na stopień pułkownika.

Występ „podhalańczyków” był również okazją do wręczenia okolicznościowych wyróżnień. Jednym z nich był nadany przez Radę Miasta Panu płk. SG Krzysztofowi Kołosowi – Kierownikowi Zakładu Prawa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, Medal Za zasługi dla Koszalina. Odznaczenie to zostało przyznane płk. Kołosowi  za szczególne zasługi dla rozwoju naszego Miasta.

Z rąk gen. bryg. SG Dominika Tracza płk Kołos otrzymał pamiątkową szablę. W przemówieniu okolicznościowym, zarówno Komendant Główny naszej formacji, jak i dziękujący za minione lata służby płk SG Przemysław Schielke – Komendant COSSG, podkreślili zgodnie ogromny wkład Kierownika Zakładu Prawa Ośrodka w jego kształtowanie na przestrzeni minionych lat.

Mamy nadzieję, iż Pułkownik SG Krzysztof Kołos nie zapomni o naszej Szkole i nadal będzie wspierał nas swoją radą i ogromnym doświadczeniem. Jak sam mówi: boi się jedynie, iż może na to zabraknąć czasu – swoją emeryturę planuje spędzić czynnie, oddając się w dalszym ciągu pracy zawodowej i swoim zainteresowaniom.

Hiszpański pisarz Carlos Ruiz Zafon powiedział kiedyś: „Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”.

Szanowny Panie Pułkowniku!

Może być Pan pewien, iż wszyscy będziemy o Panu pamiętać.

* * * * *

Płk SG Krzysztof Kołos jest absolwentem Wyższej Szkoły Ofi­cerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu o profilu „Wojska Ochrony Pogranicza” (filia w Kę­trzynie) – rocznik 1982. Po jej ukończeniu rozpo­czął służbę w Bałtyckiej Brygadzie WOP w Ko­szalinie: najpierw jako dowódca Plutonu w Kompa­nii Odwodowej, a następnie zastępca dowódcy Kompanii Szkolnej BBWOP. W tym czasie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i kończy w 1991 roku studia wyższe na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Po zmianach ustrojowych i przekształceniu Wojsk Ochrony Pogranicza w Straż Graniczną, początkowo związany z Wydziałem Prezydialnym Bałtyckiego Oddziału Straży Granicznej, a następnie – już w Centralnym Ośrodku Szko­lenia Straży Granicznej w Koszalinie – specjalista Sekcji Dydaktycznej Wydziału Szkole­nia i starszy wykładowca Zespołu Ochrony Granicy Zakładu Szkolenia Ogólnozawodo­wego.

W latach 1995 – 2002 pełni służbę jako Kierownik Zespołu Ochrony Granicy Zakładu Służby Granicznej, a następnie przez kolejne dwa lata Kierownik Zakładu Ogól­nego.

W dalszym ciągu również dokształca się: w 1999 roku kończy najpierw na Poli­technice Koszalińskiej podyplomowe studia z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, a następnie studiując w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej kończy w 2010 roku Aka­demię Mediatora.

W 2004 roku wiąże się z Zakładem Prawa COSSG – od 16 kwietnia 2004 r. do dnia dzisiejszego zajmował w nim stanowisko Kierownika.

Od 2011 roku płk SG Krzysztof Kołos jest Prezesem Stowarzyszenia Komu­nikacji Społecznej ASSENSUS we Wrocławiu. Organizacja ta zajmuje się na co dzień mediacjami – warto wiedzieć, iż skupia w swoich szeregach mediatorów z terenu całej Polski.

Posiadane odznaczenia:

· Srebrny Krzyż Zasługi (2005),

· Srebrny Medal „Za Zasługi dla Straży Granicznej” (2008),

· Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (2002),

· Odznaka Straży Granicznej (1999),

· Odznaka Pamiątkowa Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (2009).

* * * * *

Z kronikarskiego obowiązku wypada nadmienić, iż po odejściu na emeryturę płk. SG Krzysztofa Kołosa, Komendant  COSSG powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Kierownika Zakładu Prawa naszej Szkoły ppłk. SG Jerzemu Szczepańskiemu.

Mianowanie na wyższe stanowisko to zawsze świadectwo wysokich kwalifikacji oraz pozytyw­nej oceny całokształtu służby ze strony przełożonych. Dlatego też w następnych latach służby życzymy nowemu Kierownikowi Zakładu Prawa kolejnych sukcesów i osiągnięć.