Projekt FGZ-09-3515

PDF Drukuj Email

Projekt FGZ-09-3515
"Współczesne migracje międzynarodowe".

W dniu 28 stycznia 2011 r. komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej – płk SG Przemysław Schielke i kierownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego – prof. Marek Okólski podpisali umowę w sprawie przeprowadzenia studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe” dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Studia adresowane są do funkcjonariuszy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych zajmujących się problematyką cudzoziemców na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Program studiów obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt przewiduje przeszkolenie 40 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Należy nadmienić, iż jest to pierwsza inicjatywa, w której do podniesienia kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu problematyki migracji, została zaangażowana kadra najlepszego w Polsce uniwersytetu.

Studia podyplomowe są współfinansowane z Funduszu Granic Zewnętrznych będącego częścią programu ogólnego SOLID -  „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. Projekty wspierane przez Fundusz Granic Zewnętrznych mają się przyczyniać do osiągnięcia następujących celów:
 1. skutecznej organizacji kontroli granic zewnętrznych, obejmującej zadania związane zarówno z odprawami, jak i z ochroną;
 2. skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen;
 3. jednolitego stosowania przez Straż Graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego przekraczania granic zewnętrznych.

Studia są współfinansowane w kwocie 432 000 zł z Funduszu Granic Zewnętrznych jako części programu ogólnego SOLID -  „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.W sobotę, 12 lutego br. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, adresowana do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w pionie do spraw cudzoziemców na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Inauguracji dokonał komendant Ośrodka - płk SG Przemysław Schielke oraz ze strony Uniwersytetu Warszawskiego - prof. dr hab. Dariusz Stola, który wygłosił wykład inauguracyjny pt.: „Źródła migracji zagranicznych w ujęciu historycznym”.

 

Jak wspominaliśmy studia organizowane są we współpracy z Ośrodkiem Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Straży Granicznej, gdzie po złożeniu egzaminów dyplomowych 40 funkcjonariuszy otrzyma dyplom ukończenia studiów wydany przez cywilną uczelnię - Uniwersytet Warszawski. Program studiów zakłada 150 godzin zajęć w formie wykładów i ćwiczeń, obejmujących m.in.:

 • Politykę Unii Europejskiej wobec zewnętrznych granic Wspólnoty;
 • Identyfikację nielegalności poszczególnych grup etnicznych;
 • Przeciwdziałanie postawom dyskryminacyjnym, ksenofobicznym i rasistowskim;
 • Politykę migracyjną w Polsce oraz Unii Europejskiej;
 • Problematykę integracji cudzoziemców w Polsce.

W ramach studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, realizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 5-6 marca 2011r., słuchacze studiów uczestniczyli w pierwszym zjeździe, który odbył się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Ośrodka Badań nad Migracjami – prof. Marek Okólski wygłosił wykład pt. „Migracje w naukach społecznych – podstawowe pojęcia i wybrane koncepcje teoretyczne”, którego celem było wprowadzenie funkcjonariuszy Straży Granicznej w zagadnienia naukowego postrzegania, analizy, wyjaśniania i interpretacji współczesnych zjawisk migracyjnych. Dr Paweł Dąbrowski przybliżył natomiast słuchaczom prawne procedury związane z wjazdem i pobytem cudzoziemców na terytorium RP, a także  dostępem do rynku pracy. Dr Magdalena Lesińska omówiła politykę migracyjną w Polsce oraz wybranych krajach Unii Europejskiej. Słuchacze zostali zapoznani również z problematyką dotyczącą handlu ludźmi.

W dniach 19-20 marca 2011 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się kolejny zjazd słuchaczy Studiów Podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, realizowanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej oraz Ośrodek Badań nad Migracjami UW.

W ramach zajęć pierwszego dnia uczestnicy studiów wysłuchali wykładów dr Aleksandry Grzymały - Kazłowskiej pt.:   „Uwarunkowania i skutki mobilności – wymiar ekonomiczny, polityczny, społeczny, psychologiczny”, dr. Witolda Klausa pt.: „Współpraca Straży Granicznej z organizacjami pozarządowymi   – podstawy prawne i praktyka” oraz mgr. Mirosława Bienieckiego pt.: „Społeczność ukraińska w Polsce”. W niedzielę, zagadnienia związane z procedurami dotyczącymi wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP i dostępu do rynku pracy w kontekście perspektyw prawnych, zostały omówione przez dr. Pawła Dąbrowskiego. Na zakończenie zjazdu mgr Renata Stefańska wygłosiła wykład pt. „Prawne aspekty integracji imigrantów”.

W dniach 2 – 3 kwietnia 2011 roku w Ośrodku odbył się kolejny IV zjazd studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, realizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacze studiów wysłuchali wykładu dr Pawła Kaczmarczyka na temat: „Ekonomiczne i społeczne aspekty współczesnych migracji międzynarodowych” oraz uczestniczyli w ćwiczeniach na ten temat. Dr Maciej Duszczyk przybliżył słuchaczom tematykę współczesnych procesów migracyjnych w Unii Europejskiej i na jej granicach. Mgr Monika Szulecka zapoznała uczestników studiów z problematyką społecznych aspektów nielegalnych migracji.

W miniony weekend (9-10.04.2011r.) funkcjonariusze Straży Granicznej z pionu ds. cudzoziemców osiągnęli półmetek studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

Podczas dwudniowego zjazdu na terenie Uniwersytetu Warszawskiego słuchacze studiów poznali podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnozy etnicznej cudzoziemców,politykę Unii Europejskiej wobec zewnętrznych granic, a także problematykę uchodźczą w prawie krajowym i międzynarodowym.

Na zakończenie zjazdu Pani dr Teresa Halik wygłosiła referat pt. „Społeczność wietnamska w Polsce”.

W dniach 16 - 17 kwietnia 2011 roku w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbył się kolejny VI zjazd studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, realizowany przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Słuchacze studiów wysłuchali wykładu dr Krzysztofa Karsznickiego na temat: „Handlu ludźmi” oraz dr Łukasza Łotnickiego na temat: „Społeczność ormiańskia w Polsce”. Wykłady wygłosili także ppłk Adam Gwiazdowicz oraz mgr Mariusz Cichomski na temat: „Identyfikacja poszczególnych grup etnicznych”. Dr Aleksandra Grzymała-Kazławska przybliżyła słuchaczom tematykę „Społeczeństwa polskiego wobec imigrantów i ich problemów”, a dr Andrzej Graś zapoznał uczestników studiów z problematyką „Polityki Unii Europejskiej wobec zewnętrznych granic Wspólnoty”.

W dniach 14-15.05.2011r. słuchacze studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe” przyjechali w mury Naszego Ośrodka na VII już zjazd.

Podczas dwudniowego pobytu słuchacze rozwiązywali m.in. problemy zarządzania kryzysowego w sytuacji granicznej. Zajęcia z powyższej tematyki przeprowadził płk dr inż. Zbigniew Piątek – kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego Akademii Obrony Narodowej. Dr Paweł Dąbrowski przedstawił słuchaczom perspektywę prawną dotyczącą procedur dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP, a także prawne i praktyczne aspekty readmisji. Mgr Monika Szulecka omówiła tematykę aspektów społecznych nielegalnej migracji, natomiast mgr Renata Stefańska przeprowadziła zajęcia na temat prawnych aspektów integracji migrantów.

W terminie od 28 do 29 maja br. odbył się VIII zjazd słuchaczy studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”, podczas którego słuchacze m.in. zostali zapoznani z cechami charakterystycznymi społeczności muzułmańskiej. Ponadto omówiono tematykę nielegalnych migracji w kontekście społecznym oraz wpływ przystąpienia Polski do strefy Schengen na zmiany w skali i charakterze ruchu granicznego. Ostatnim tematem realizowanym podczas zjazdu było postępowanie administracyjne związane z orzekaniem sankcji administracyjnych wobec cudzoziemców.

W dniach 30.05 – 03.06.2011r. słuchacze studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe” uczestniczyli w podróży studyjnej do Strzeżonych Ośrodków Dla Uchodźców oraz Aresztów w Celu Wydalenia w Przemyślu i Białej Podlaskiej.

W pierwszej części podróży słuchacze, podzieleni na dwie grupy, mieli możliwość zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Strzeżonego Ośrodka Dla Uchodźców i Aresztu w Celu Wydalenia w Przemyślu. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu naczelnika Ośrodka ppłk SG Marka Osetka, słuchacze wzięli również udział w zajęciach organizowanych przez Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć nt. procedur prawnych dotyczących postępowań o nadanie statusu uchodźcy, ubiegania się o pobyt tolerowany, procedur wydaleniowych, itp. W tym samym czasie druga grupa słuchaczy miała możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania PSG Medyka oraz zadaniami grupy ds. cudzoziemców.

W drugiej części podróży słuchacze zostali zapoznani z zadaniami realizowanymi przez Straż Graniczną w Strzeżonym Ośrodku Dla Uchodźców i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej. Mjr SG Wojciech Rogowski – naczelnik Ośrodka, przedstawił jego strukturę, zadania oraz codzienne problemy w funkcjonowaniu tej placówki. Funkcjonariusze Sekcji Postępowań Administracyjnych przeprowadzili zajęcia dydaktyczne z zakresu procedur dotyczących osadzania osób zatrzymanych. Słuchacze mieli także możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem PSG Terespol. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się specyfika pełnienia służby przez pion ds. cudzoziemców na przejściu kolejowym, a także metody wykrywania przemytu ludzi na przejściu drogowym.

Miłym akcentem podróży dydaktycznej było wręczenie zabawek dla dzieci cudzoziemców w obu Ośrodkach, które zostały spontanicznie zebrane przez uczestników studiów.

Podróż studyjna była współfinansowana z Funduszu Granic Zewnętrznych.

W dniu 19 czerwca 2011r. w auli Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie odbyła się uroczystość zakończenia studiów podyplomowych „Współczesne migracje międzynarodowe”. Adresatami studiów byli funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w komórkach organizacyjnych zajmujących się problematyką cudzoziemców na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Program studiów zakładał przeprowadzenie 150 godzin zajęć dydaktycznych, w formie wykładów i ćwiczeń, odbywających się zarówno na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Uroczystego zakończenia studiów podyplomowych dokonali: płk SG Przemysław Schielke – Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej i prof. Marek Okólski – kierownik Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.

W projekcie wzięło udział 40 funkcjonariuszy. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Straży Granicznej, gdzie do podniesienia kompetencji funkcjonariuszy Straży Granicznej zaangażowana została kadra najlepszego w Polsce uniwersytetu.

Studia były współfinansowane z Funduszu Granic Zewnętrznych jako części programu ogólnego SOLID - „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

Projekty wspierane przez Fundusz Granic Zewnętrznych mają się przyczyniać do osiągnięcia następujących celów:

 1. skutecznej organizacji kontroli granic zewnętrznych, obejmującej zadania związane zarówno z odprawami, jak i z ochroną;
 2. skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen;
 3. jednolitego stosowania przez Straż Graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego przekraczania granic zewnętrznych.